การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย

Last modified: January 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย
The Study of Plastic for childhood Book Illustrations Design
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชจิญา เลิศสินธพานนท์
Ms. Phatjiya Lertsintapanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์
Mr. Pasakorn Thananan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

พัชจิญา เลิศสินธพานนท์. (2561). การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงเนื้อแท้ของพลาสติก สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันเริ่มถูกทำลายจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ที่ละเลยต่อการใส่ใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

จากการศึกษาหนังสือภาพประกอบ และทดลองศึกษาเรียนรู้โครงสร้างทางกายภาพ ลักษณะผิวของพลาสติก ทำให้ผู้จัดทำมีความเข้าใจกลไกของพลาสติกและสร้างสรรค์เนื้อหาของหนังสือภาพประกอบ เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้อ่านได้ตระหนักถึงผลดีและผลเสียของการใช้พลาสติกมากยิ่งขึ้น โดยทำการสร้างสรรค์ภาพประกอบต้นฉบับที่สร้างขึ้นจากพลาสติกตามทิศทางของเนื้อหาที่เหมาะสมและนำไปพัฒนาด้วยการทำสำเนาจากภาพต้นฉบับเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัลโดยใช้โปรมแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe InDesign CS6 ในการรวบรวมและเผยแพร่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับผู้อ่านได้รู้จักเนื้อแท้ของพลาสติกที่ต่างออกไปจากเดิมและเรียนรู้ที่จะใช้งานพลาสติกอย่างรู้คุณค่า

คำสำคัญ: เด็กปฐมวัย, พลาสติก, หนังสือภาพประกอบ


Abstract

Studying plastic to design an illustrated book for childhood is the organizer’s intention to demonstrate the essence of plastic. The book’s content is about natural resources and animal habitats that are destroyed and neglected by certain group of people.

The organizer learned from the illudtrated books, physical structure and surface of plastic to understand the mechanisms of plastic and able to create the illustrated book’s content. The creator aims to convey the story and lets the reader becomes aware of advantages and disadvantages of using plastic. With that reason, the creator first creates illustrations from plastic in the direction of appropriate content. Secondly, the organizer develops a reproductipn of the orginal image as a digital file format by using Adobe Photoshop CS6 and Adobe InDesign CS6 to collect and publish. In the end, these illustrated books will help the creator raise awareness about the essence and value of using plastic.

Keyword: Childhood, Illustrator book, Plastic.


  การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย / The Study of Plastic for childhood Book Illustrations Design

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 595
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code