การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

Last modified: January 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน
Board game design to promote wildlife conservation
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายมงคล ศุภอำพันวงษ์
Mr. Mongkon Supraaumpanwong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์
Mr. Auttasead Predakorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

มงคล ศุภอำพันวงษ์. (2561). การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังเกี่ยวกับสัตว์ป่าสงวนให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องจากในปัจจุบันสัตว์ป่าสงวนมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น มาจากผลกระทบที่ผู้ค้าป่าและการล่าสัตว์ ดังนั้นผู้จัดทำจึงนำบอร์ดเกมที่เด็กและเยาวชนกำลังให้ความสนใจ เพื่อดึงดูดและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี เมื่อพวกเขาเล่นบอร์ดเกมอาจเกิดความต้องการปกป้องสัตว์ป่าสงวนในอนาคต จากการนำบอร์ดเกมไปทดลองเล่น เมื่อเด็กและเยาวชนได้ทดลองเล่น พวกเขามีความสนใจและรักสัตว์ป่าสงวนมากขึ้น บางคนที่แทบจะไม่รู้จัก หรือบางคนไม่รู้จักเลย ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ของบอร์ดเกม ที่สามารถดึงดูดและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้เป้นอย่างดี

คำสำคัญ: สัตว์ป่าสงวน, บอร์ดเกม


Abstract

This thesis is intended to educate and cultivate the subject of wildlife reserves with children and youth in the form of a Board game. The current wildlife reserves are more vulnerable to extinction, due to the impact of forest dealers and hunting, therefore, the organizers took the Board game that children and young people are interested in. To attract and instill in them a good conscience when they played the Board game, and wanting to protect wildlife conservation in the future. From the introduction of the Board game to play when children and youth have tried playing board games, they tend to be more interested in and love wildlife reserves For some people almost unknown or some people do not know at all, which shows the results of this Board game that can attract and instill consciousness to children and youth as well.

Keywords: WildLife, Board Game


การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน / Board game design to promote wildlife conservation

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 2402
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code