การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน)

Last modified: December 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน)
The Testing of Order Program for The Vending Machine of Sabuy Technology Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศุภนิดา เปียมาลัย
Ms. Supanida Pearmalai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukhonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ศุภนิดา เปียมาลัย. (2563). การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pearmalai S. (2020). Automatic refill machine information report of Sabay Technology Public Company Limited. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University ฺ


บทคัดย่อ

นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ฝึกงานที่ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของตู้มีจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยมีวิธีการชำระเงินทั้ง 4 คือเหรียญ ธนบัตร ทรูมันนี่ วอลเล็ท และพร้อมเพย์ ผลการศึกษาพบว่าเหรียญ ธนบัตร และทรูมันนี่ วอลเล็ท ให้ความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือได้ 100 % ขณะที่พร้อมเพย์มีความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือได้ 80 % ผลการทดสอบนี้สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาโปรแกรมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้มีความถูกต้องและความแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด

คำสำคัญ : การทดสอบโปรแกรม, ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ทรูมันนี่ วอลเล็ท, ซอฟต์แวร์


Abstract

The cooperative education student interned at Sabuy Technology Co, Ltd. to study the accuracy and reliability of the vending machine, whether it is accurate or not. There were 4 payment methods to be observed which were coins, banknotes, True Money Wallets, and PromptPay. The study showed that coins, banknotes, and True Money Wallets gave 100% accuracy and reliability. While PromtPay gave 80% accuracy and reliability. The testing results may provide information to improve the vending machine software to be more accurate and reliable for the company to get maximum benefits.

Keywords : software, Program Testing , True Money Wallet, Vending Machines


การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน) |  The Testing of Order Program for The Vending Machine of Sabuy Technology Co., Ltd.  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 298
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print