Tags: Information Technology-IT

เว็บไซต์ส่วนหน้าการใช้สิทธิกรมธรรม์ประกันภัยในโรงพยาบาล

เว็บไซต์แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์

เว็บไซต์คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ Hospital Information System

การทดสอบโปรแกรมซื้อสินค้าในตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน)

รายงานสารสนเทศข้อมูลตู้เติมเงินอัตโนมัติของบริษัทสบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด

การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento

แอนิเมชันสาธิตการใช้เว็บไซต์ IPR MOOC ของสถาบันการประชาสัมพันธ์

การพัฒนาระบบคืนสินค้าของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม Power App

เว็บไซต์คู่มือการใช้งานโปรแกรม TrueVWork สำหรับบริษัท ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ การเข้ารหัสของข้อมูลด้วยเทคนิค Secure Socket Layer ของบริษัท คราทอส จำกัด

เว็บไซต์คู่มือการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัท คราทอส จำกัด

การออกแบบและปรับปรุงหน้าจอระบบติดตามรถขนส่ง

แอปพลิเคชันตั้งกลุ่มทำกิจกรรมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

แอนิเมชันอินโฟกราฟิกเรื่อง Understanding & Saving Energy

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เคล็ดลับลดพุง

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ

ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน

สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

เว็บไซต์แจ้งเตือนอุบัติเหตุบนท้องถนน

สื่อการเรียนสำหรับเด็กประถมตอนต้น เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ระบบบันทึกข้อมูลการประชุมทางไกล

สื่อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น