เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
[Mwb-Qr-Code]
เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา
Riva Surya herbal mocktail with Tom Yum flavor
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวราวุฒิ ตระกูลวีรศักดิ์
Mr. Waravut Trakulveerasak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุนทร สอนกิจดี
Mr.Suntorn Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วราวุฒิ ตระกูลวีรศักดิ์. (2560). เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมริวาเซอร์ยา กรุงเทพฯ ผู้จัดทำพบว่ามีเครื่องดื่มม็อกเทลค่อนข้างน้อยผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทล  ต้มยำริวา เซอร์ยา ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับโรงแรมในการผลิต “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อก เทลต้มยำริวา เซอร์ยา” และเพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เมนูใหม่และลดต้นทุนการผลิต

การที่ผู้จัดทำได้ทำ “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา” ออกมาสมบูรณ์ โดยศึกษาหาข้อมูลและได้ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงได้จัดทำแบบประเมินให้กับพนักงานแผนกครัวและแขกผู้มาใช้บริการโรงแรม ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจมา 30 ชุด โดยการประเมินนั้นสรุปได้ว่าจากการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา” พบว่าคุณลักษณะด้านกลิ่นของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน  ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสีของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.93 คะแนน  ด้านความสะอาดของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คะแนน ด้านรสชาติของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน  ด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน

คำสำคัญ: เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา


Abstract

After participating in the cooperative education program at Riva Surya Hotel, Bangkok, the author found few Mocktail menus. Therefore, “Riva Surya Herbal Mocktail with Tom Yum Flavored” was created. The objective of this study was to create “Riva Surya Herbal Mocktail with Tom Yum Flavored” as an alternative menu for Riva Surya Hotel and to utilize ingredients for more benefits, new menu creation, and cost reduction.
“Riva Surya Herbal Mocktail with Tom Yum Flavored” was completely made by the author by studying data and doing real practice. Evaluation scale was prepared to ask for opinions towards the developed menu from kitchen staff and hotel guests. 30 copies of surveys were prepared. The evaluation results could be concluded that for satisfaction with the developed menu, the smell perception combined is 4.97%, with the highest level of satisfaction. It was followed by the color combined is 4.93%. The cleanliness combined is 4.03%. The taste combined is 4.83% and overall preference combined is 4.83%.
Keywords:  Riva Surya Herbal Mocktail with Tom Yum Flavored.


เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา | Riva Surya herbal mocktail with Tom Yum flavor

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 659
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print