โปรแกรมท่องเที่ยว “มหัศจรรย์อียิปต์ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 7 วัน 4 คืน”

Last modified: January 26, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมท่องเที่ยว “มหัศจรรย์อียิปต์ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 7 วัน 4 คืน”
Tour Program Amazing Egypt Nile Cruise 7 Days 4 Nights
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปกรณ์ จั่วแจ่มใส
Mr. Pakorn Chuachamsai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจมา เปมะโยธิน
Miss Panjama Pemayodhin
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง/citation

ปกรณ์ จั่วแจ่มใส. (2565). โปรแกรมท่องเที่ยว “มหัศจรรย์อียิปต์ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 7 วัน 4 คืน”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองการท่องเที่ยวรูปแบบความสนใจตามรอย อารยธรรมอียิปต์โบราณบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา โดยการล่องเรือสำราญไปตามแม่น้ำไนล์ เพื่อท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศอียิปต์ ได้แก่ เขื่อนอัสวาน วิหารฟิเล วิหารคอม-ออมโบ วิหารเอ็ดฟู วิหารฮัคเชฟซุต อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน วิหารคาร์นัค วิหารลักซอร์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส มัสยิดอัมร์อิบันอัล-อัส มหาปีรามิด ปีรามิดแห่งโจเซอร์ ผู้จัดทำได้นำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวนี้ให้กับบริษัท เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมของประเทศอียิปต์ ผู้จัดทำได้สำรวจความพึงพอใจต่อโปรแกรมท่องเที่ยว “มหัศจรรย์ อียิปต์ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ 7 วัน 4 คืน” ของพนักงานบริษัท และคนรู้จัก จำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.23

คำสำคัญ: อียิปต์, แอฟริกา, แม่น้ำไนล์, วิหาร, ปีรามิด


Abstract

This report aims to provide new destinations in the Northeast of Africa, for tourists who have interest and would like to explore Ancient Egyptian Civilization by sailing along the Nile River. Tourists will have valuable experiences visiting important historical tourist attractions, including: High Dam, Philae temple, Kom-ombo temple, Edfu temple, Hatshepsut temple, Colossi of Memnon, Karnak temple, Luxor temple, National Museum of Egyptian Civilization, Abu Serga, Amr Ibn Al-as, The Great Pyramid, Pyramid of Djoser. The student presented this tour program to the Best International Travel & Agency Co.,Ltd., to attract new customers who enjoy the arts and cultures of Egypt. The author surveyed the satisfaction of 40 company employees and others with the tour program, “Egypt Nile Cruise 7 Days 4 Nights”, using an online questionnaire. It was found that the respondents were satisfied overall at a high level, with an average of 4.23.

Keywords:  Egypt, Africa, Nile River, temple, pyramid.


Tour Program Amazing Egypt Nile Cruise 7 Days 4 Nights

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code