โปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า กลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย: เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส

Last modified: October 26, 2023
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า กลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย: เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส
Tour Program for Precious World Heritage Cities In The Baltic Countries Estonia, Latvia, Lithuania: Tallinn, Riga, Vilnius
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิชญา ค่อนแจ้ง, Miss Nguyen Thi Thanh Ngan, นางสาวปิยะภรณ์ แซ่หลิว, นางสาวนราวรรณ อนุรักษ์
Ms. Pitchaya Konjang, Ms. Nguyen Thi Thanh Ngan, Ms. Piyaporn Saelew, Ms. Narawan Anurak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Ms. Supattra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

พิชญา ค่อนแจ้ง, ปิยะภรณ์ แซ่หลิว, นราวรรณ อนุรักษ์ และ Nguyen Thi Thanh Ngan. (2565). โปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่า กลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย: เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Konjang P., Saelew P., Anurak N., & Ngan, Nguyen Thi Thanh. (2022). Tour program for precious world heritage cities in the Baltic Countries Estonia, Latvia, Lithuania: Tallinn, Riga, Vilnius. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจเรื่อง โปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่ากลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย : เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส 7 วัน 4 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดทำโปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่ากลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย : เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส 7 วัน 4 คืน 2) เพื่อเสนอโปรแกรมนำเที่ยวใหม่ ให้กับบริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด โดยจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในตำแหน่ง พนักงานขาย จัดการท่องเที่ยว และวีซ่า  ณ บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด ทั้งนี้คณะผู้จัดทำต้องการเสนอโปรแกรมให้กับทางบริษัทเพื่อเป็นการจัดทำโปรแกรมในอนาคต

คณะผู้จัดทำได้เรียบเรียงโปรแกรมทัวร์เมืองมรดกโลกอันล้ำค่ากลุ่มประเทศบอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย : เมืองทาลลินน์ เมืองริกา เมืองวิลนีอุส 7 วัน 4 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ อย่างละเอียดไว้ในโครงงานเล่มนี้ทั้งการวางแผนเส้นทางและรูปแบบโปรแกรมนำเที่ยว วิธีการคิดราคาขาย สายการบิน การนำเสนอขาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเส้นทางกลุ่มประเทศบอลติกในการเดินทางท่องเที่ยวและเป็นรายการนำเที่ยวที่จะสร้างรายได้ให้กับทางบริษัทเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ: โปรแกรมทัวร์, มรดกโลก, ประเทศบอลติก


Abstract

     This cooperative project focuses on developing a tour program encompassing the precious world heritage cities in the Baltic countries of Estonia, Latvia, and  Lithuania, specifically in Tallinn, Riga, and Vilnius The proposed itinerary spans 7 days and 4 nights. The primary objectives of these initiatives are: 1) To formulate a comprehensive tour program highlighting the rich heritage of the Baltic countries, emphasizing the cultural significance of Tallinn, Riga, and Vilnius; 2) To present a tour program to Zego Travel Company Ltd., from practical experience gained during a cooperative education as a salesperson involved in travel and visa management

The authors meticulously crafted a tour program in collaboration with Turkish Airlines,detailing the itinerary and tour program formats. This project delves into the intricacies of routeplanning and outlines methods for calculating airline sales prices. Additionally,  it incorporates sales presentations tailored to provide valuable insights for those insights for those interested in exploring the Baltic countries for travel. The proposed tour program aims to enhance the travel experience and serve as a revenue-generation asset for company in the future.

Keywords:  tour program, world heritage, Baltic countries.


Tour Program For Precious World Heritage Cities In The Baltic Countries Estonia, Latvia, Lithuania: Tallinn, Riga, Vilnius

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 67
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code