กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟขนาดย่อม

Last modified: June 15, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min

Title: Business Laws Related to Small-Scale Coffee Shops

ชื่อโครงการ: กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟขนาดย่อม

Author: Ms. Ead-a-phin Dechatiwong Na Ayudhaya

ชื่อผู้วิจัย: นส.เอียดอภิณฑ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Major: การจัดการทั่วไป – General Management

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 (หน้า 169-182) | The 16th National and International Academic Conference “Digital Transformation and Sustainable Innovation: Strategies for a Sustainable Future” 31 October – 1 November 2023  (pp.169-182) https://mba.siam.edu/proceedings16/   PDF


บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านกาแฟขนาดย่อมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า 1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าของธุรกิจเป็นได้ทั้งเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วนสามัญ ในการเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวผู้ก่อตั้งและลงทุนเป็นบุคคลเดียวกันและมีความรับผิดไม่จำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญคือการรวมตัวกันตั้งแต่สองคนลงทุนในเงิน ทรัพย์สิน แรงงาน มีความรับผิดไม่จำกัด 2) ประมวลกฎหมายรัษฎากร ผู้วิจัยพบว่า การจ่ายภาษีเป็นปัญหาที่เจ้าของกิจการคนเดียวพบเจอเกี่ยวกับการรวมรวมเอกสารและการคำนวณภาษี 3) พระราชบัญญัติภาษีป้าย ผู้วิจัยพบว่า เจ้าของกิจการยังขาดความเข้าใจการยื่นแบบภาษีและภาครัฐไม่ได้ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร 4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ผู้วิจัยพบว่า เจ้าของธุรกิจไม่ยื่นขออนุญาตการใช้อาคารอย่างถูกต้องซึ่งอาจมีความผิดได้ 5) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้วิจัยพบว่า เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 6) พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ ผู้วิจัยพบว่าเจ้าของขาดความเข้าใจในขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ และการเตรียมเอกสาร 7) กฎหมายแรงงาน ผู้วิจัยพบว่า เจ้าของธุรกิจละเลยการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อลูกจ้าง

Keywords: เจ้าของกิจการ, กฎหมายสำหรับธุรกิจ, ร้านกาแฟขนาดย่อม


Abstract

This research aimed to study business laws related to the operation of small-scale coffee shops. The research was a qualitative study by using document analysis. This research found that; 1) the Civil and Commercial Code: sole proprietorships and ordinary partnerships. In a sole proprietorship, the founder and investor are the same individual and bear unlimited liability. An ordinary partnership involves two individuals investing money, property, and labor, also with unlimited liability; 2) the Revenue Code: paying taxes is a problem faced by sole proprietors regarding document collection and tax calculations; 3) the Signboard Tax Act: the owner lacks understanding about tax form and the regulations are not adequately publicized by the public sector; 4) the Building Control Act: the owner does not apply for permission to building usage, which is illegal; 5) the Copyright Act B.E. 2537: the owner needs to know about copyright infringement to prevent the problem that will follow; 6) the Commercial Registration Act; there is a lack of understanding in the commercial registration process and the preparation of document used for processing; 7) Labor Laws: the owner often overlooks the significance of treating their employees.

Keywords: owner, business law, small coffee shop


Business Laws Related to Small-Scale Coffee Shops / กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟขนาดย่อม

6417103006 นส.เอียดอภิณฑ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา Ms. Ead-a-phin Dechatiwong Na Ayudhaya 2566 (2023) Business Laws Related to Small-Scale Coffee Shops สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการทั่วไป – General Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการทั่วไป – General Management

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code