ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: June 18, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min

Title: Service Marketing Mix that Affect Spending with Credit Cards of Customers of Bank Krungsri Ayudhya in Bang Khae District, Bangkok

ชื่อโครงการ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Author: Miss Wilasinee Phomprasit

ชื่อผู้วิจัย: นางสาววิลาสินี พรหมประสิทธิ์

Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree: การจัดการการเงิน การธนาคาร และการลงทุน – Financial, Banking and Investment Management

Major: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 9, 16 ธันวาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หน้า 360-376 | NCIBE 2022 National Conference in Innovative Business and Entrepreneuship, pp.360-376 https://www.thaiejournal.com/proceedings-in-thai-2022-2/   PDF


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ(7P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมมีผลต่อการใช้บัตรเครดิต การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 400 ชุด

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยด้านที่มีผลมากที่สุดคือด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีผลเชิงบวก และรองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีผลเชิงลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลำดับ

Keywords: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผู้บริโภค, บัตรเครดิต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


Abstract

The objectives of this research were: 1) To study the demographic characteristics that affect spending with credit cards; 2) To study the service marketing mix that affects spending with credit cards; 3) To study the behavior that affects spending with credit cards. This research was quantitative research. A questionnaire was used as a tool to collect data from the population in Bang Khae area wita a total of 400 sets.

The research found that the service marketing mix (7P’s) which affeced spending with credit cards of Bank Krungsri Ayudhya at a high level were promotion and physical environment. The most influencing factor was promotion with a positive effect, and physical environment wiht a negative effect the significant 0.05 level.

Keywords: marketing mix factors, consumer behavior, credit card, Bank of Ayudhya


Service Marketing Mix that Affect Spending with Credit Cards of Customers of Bank Krungsri Ayudhya in Bang Khae District, Bangkok / ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

6417100008 นางสาววิลาสินี พรหมประสิทธิ์ Miss Wilasinee Phomprasit 2566 (2023) Service Marketing Mix that Affect Spending with Credit Cards of Customers of Bank Krungsri Ayudhya in Bang Khae District, Bangkok สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการการเงิน การธนาคาร และการลงทุน – Financial, Banking and Investment Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการการเงิน การธนาคาร และการลงทุน – Financial, Banking and Investment Management

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 53
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code