ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง
Virtual Electric Vehicle Driving Test Kit
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอรรถพล จันยอย, นายสุริยะ เที่ยงแท้,  นายสิรวิชญ์ จันเจริญ, นายเจษฎา ภักดี
Mr. Atthaphon Chainoyi, Mr. Suriyar Taengtea, Mr. Siriwich Janjareon, Mr. Jessada Pakdee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.พกิจ สุวัตถิ์
Asst.Prof. Pakit Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง|Citation

อรรถพล จันยอย, สุริยะ เที่ยงแท้, สิรวิชญ์ จันเจริญ และเจษฎา ภักดี. (2564). ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chainoyi A., Taengtea S., Janjareon S., & Pakdee J. (2021). Virtual electric vehicle driving test kit. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นำเสนอนี้เสนอชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง โดยใช้ Arduino UNO R3 เป็นสมองสั่งการ ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ตู้ ควบคุมสั่งการ(Input) และรถบังคับ (Output) โดยตู้ควบคุมจะตู้ติดตั้งพวงมาลัยและชุดคันเร่งเบรกเป็นอุปกรณ์ควบคุมรถบังคับผ่าน Arduino 2 ตัวที่โปรแกรมคำสั่งให้ทำงานตามที่กำหนดไว้และมี Module NRF24L01 เป็นตัวเชื่อมรับส่งข้อมูลระหว่าง Arduino ทั้ง 2 ตัว ซึ่งจะมีหน้าจอบนตู้ควบคุม ถ่ายทอดภาพจริงในขณะที่รถวิ่งในมุมมองที่เปรียบเสมือนนั่งอยู่ในรถจริงๆ เพื่อฝึกประสบการณ์การขับขี่รถไฟฟ้าเสมือนจริงโดยผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้

คำสำคัญ: โปรแกรม, ตู้ควบคุม, Ardoino UNO R3


Abstract

This study presented the virtual electric vehicle testing kit using Arduino UNO R3. The brain commands an electric driving test kit from the control cabinets (Input) and control cars (Output). The control cabinet was equipped with a steering wheel and accelerator bridge as a device to control the car through 2 Arduinos. They can be programmed to work accordingly with the NRF24L01 module is as signal connector between the 2 Arduinos. It will watch the screen on the control cabinet, live images while the car is running in first – person view through all these devices.

Keywords:  Program, Control Cabinet, Ardoino UNO R3


ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง|Virtual Electric Vehicle Driving Test Kit

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 443
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print