Tags: Projects
การวิเคราะห์กระบวนการและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา: บริษัทผลิตสุขภัณฑ์ แผนกเจียรผิว ขัดมัน

ไพรัตน์ อินทอง – Pairat Intong. 2566 (2023). การวิเคราะห์กระบวนการและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดี กรณีศึกษา : บริษัทผลิตสุขภัณฑ์ แผนกเจียรผิว ขัดมัน – A Case Study of GOOD PRACTICES for the SANITARY WARE GRINDING AND POLISHING DEPARTMENT. อาจารย์ภาณุพงศ์ ทองประสิทธิ์ – Mr. Panupong Thongprasit, วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) – B. Eng. (Industrial Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ – Bachelor of Engineering Program

คู่มือการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น กรณีศึกษาเครื่องจักรกลการผลิต Milling Machine รุ่น CLD-VHR-C

คู่มือการใช้งานและการซ่อมบารุงรักษาเบื้องต้น กรณีศึกษาเครื่องจักรกลการผลิต Milling Machine รุ่น CLD-VHR-C|Operation and Maintenance Manual : Case Study of Milling Machine Model CLD-VHR-C

ชุดสาธิตโมบายโรบอท

หทัยพร บัวภา, บุษกร ศรีจันทร์, อภิวิชญ์ โมกไธสง, นครินทร์ ผางเมือง และ Soysuda MANIVONG. (2564). ชุดสาธิตโมบายโรบอท. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง

อรรถพล จันยอย, สุริยะ เที่ยงแท้, สิรวิชญ์ จันเจริญ และเจษฎา ภักดี. (2564). ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสร้างและทดสอบเครื่องทำความดันลบแบบพกพา

ธนาธร สุดสังข์ และวุฒินันท์ เวียงอินทร์. (2563). การสร้างและทดสอบเครื่องทำความดันลบแบบพกพา (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล

ศักดิ์ระพี หวังล้อมกลาง และ นิติภูมิ ครอบเพ็ชร. (2563). การพัฒนาสร้างผิวหนังและหลอดเลือดเทียมโดยใช้ซิลิโคนสำหรับฝึกทักษะการปฏิบัติงานพยาบาล. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นเนื้อเทียมด้วยซิลิโคน

นวมินทร์ คูณฝ้าย และ จิฐิพณ สมบูรณ์ภัทรกิจ. (2564). การออกแบบแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นเนื้อเทียมด้วยซิลิโคน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ปาณัสม์ ยั่งยืนสุข, พงศธร แก้วกระแสสินธ์ และ ชัชพล พิมพ์ใหม่. (2563). การออกแบบและสร้างเครื่องประจุแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วด้วยการหยอดเหรียญควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไชยเชษฐ์ กรีบาง และ พีระพงษ์ วงดารา. (2563). การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เครื่องวัดความชื้นในดิน

ภัคพงษ์ อุบลเลิศ และ โชคชัย ลิ้มประเสริฐ. (2562). เครื่องวัดความชื้นในดิน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี

สุรศักดิ์ คำภู, สถาพร สรรพมุข, สุเมธ ทองมี และ ภาณุเดช เทียนคำ. (2563). การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พัชชาพร จิรวัฒนานนท์, ปวีญา อยู่ท่าทราย และ ลัดดาภรณ์ เข็มเลิศ. (2561). ระบบบริหารงานวิชาโครงงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์

ฐิติเศรษฐ์ สาระเทียน และ ณวรรธน์ แสงศรีกล่อม. (2561). การพัฒนาโปรแกรมจัดอันดับการเคลมสินค้าของระบบผู้ให้บริการขายสินค้าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

รถจำลองขับเคลื่อนอัตโนมัติ

ณัฐภูมินทร์ เขมะทัสสี และ ยุทธนา พิมเสน. (2561). รถจำลองขับเคลื่อนอัตโนมัติ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง

เกียรติศักดิ์ ศรีดาชาติ, ศิวัช ประคองศิลป์ และ กษิดิศ สุดสงวน. (2562). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2

รเณศณัฏฐ์ กันตาบุณยวัทน์ และ พีระพัฒน์ ทรงสุรวิทย์. (2561). เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการวางแผนการลงทะเบียนรุ่นที่ 2. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจองโฮสเทลออนไลน์

ธนศร พูลกิจวัฒนา. (2561). ระบบจองโฮสเทลออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า

มาโนช เปียฉ่ำ, นราธร ขจรฤทธิ์ และ ธวัชชัย กัลปพฤกษ์ชัย. (2560). ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์

วิภาวี จิรัตติกานนท์, สมิตานัน เพ็งแจ่ม. (2560). การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.