ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก

Last modified: August 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก
Website Management System for Khru Sawake Thai Music School
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนวรรษ  โสวัตร  6004800047, นายพีรพัฒน์  มาพิทักษ์  6004800050
Mr. Tanawat Sowat 6004800047, Mr. Peerapat Mapitak 6004800050
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

ธนวรรษ  โสวัตร, พีรพัฒน์  มาพิทักษ์. (2565). ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sowat T., & Mapitak P. (2021). Website management system for Khru Sawake Thai Music School. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

          ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก เนื่องจากโรงเรียนสอนพิเศษดนตรีไทยบ้านครูเสวกได้จัดเว็บไซต์บ้านดนตรีไทยครูเสวก เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหลักสูตรการสอนในลักษณะของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข่าวและหลักสูตรการสอน แต่พบปัญหาบุคคลากรไม่มีความรู้ในการปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ทันสมัยด้วยตนเอง ผู้จัดทำจึงได้ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิชันระบบจัดการข้อมูลและข่าวสารประชาสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อช่วยให้บุคคลากรของโรงเรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งระบบประกอบด้วยส่วนจัดการหน้าเว็บไซต์ และส่วนจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และจัดการข้อมูลด้วย Firebase ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบ Responsive Web เพื่อใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้

คำสำคัญ: โรงเรียน, ดนตรีไทย, เทคโนโลยีคลาวด์


Abstract

           The objective of this project was to develop an application for Ban Kru Sawake Thai Music School website to promote the work and teaching courses in web content. The issue was that staff members lacked the knowledge necessary to independently update the website’s appearance and content. As a result, the author created a web application and website administration system to enable staff members at the school to update and alter the news on their own. The system consists of page management and managing the content of the website. Data storage was designed and developed using cloud technologies and used Firebase for data management. The students also created a web user interface that is responsive and functions on every device that can access the website.

Keywords: school, Thai music, cloud technology


ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก|Website Management System for Khru Sawake Thai Music School

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print