เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้

Last modified: August 29, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้
A Web Application That Lists Shops and Services Offered at Gas Stations
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุรเชษฐ มลิวัลย์ 6004800014
Mr. Surachet Maliwan 6004800014
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak Bumrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/25625
3/2022

การอ้างอิง|Citation

สุรเชษฐ มลิวัลย์. (2562). เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Maliwan S. (2021). A web application that lists shops and services offered at gas stations. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

        วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นหาสถานีบริการน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้ผู้ใช้รถ เว็บแอปพลิเคชันออกแบบด้วยเทคโนโลยี Responsive web design สามารถใช้งานบนทุกอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ระบบประกอบด้วย ส่วนที่ 1. สำหรับผู้ใช้งาน (User) สามารถค้นหาสถานีให้บริการน้ำมัน ตรวจสอบราคาน้ำมัน ค้นหาร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ATM และห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมัน และมีระบบนำทางไปยังสถานีบริการน้ำมันเป้าหมาย ส่วนที่ 2. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) มีระบบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ระบบปรังปรุงแก้ไขข้อมูลร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ATM คะแนนความสะอาดของห้องน้ำในสถานีบริการน้ำมันได้ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ Adobe Dreamweaver (DW) โดยใช้ภาษา HTML, PHP, JavaScript และ CSS ใช้ในการอกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบจัดการฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง SQL ผ่านโปรแกรม phpMyAdmin โดยระบบสามารถช่วยให้ค้นหาข้อมูลสถานีบริการน้ำมันและจุดพักรถได้สะดวกรวดเร็ว

คำสำคัญ : สถานีให้บริการน้ำมัน, จุดพักรถ, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

The objective The web application that lists shops and services offered at gas stations was to assist in communicating information about stores and services in gas stations. Web applications used responsive web design and is composed of searches for gas stations that are available. User can view stores, convenience stores, ATMs, restrooms at gas stations and check the cost and type of fuel. Administrators can update data on shops, convenience stores, ATMs, and the cleanliness ratings of restrooms in gas stations. The students used Adobe Dreamweaver to create the systems utilizing HTML, PHP, and JavaScript as well as user interfaces using CSS. phpMyAdmin was used to manage databases using SQL commands. The system makes it easier to find the gas station’s shops and services.

Keyword: gas station, responsive web, user interfaces


เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้| A Web Application That Lists Shops and Services Offered at Gas Stations

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 115
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print