ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร

Last modified: September 27, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร
LINE Chatbot to Assist with Solving Technology Issues in an Organization
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย เธียรวิชญ์  พาทรัพย์มา 6204800005
Mr. Thianrawit   Pasabma   6204800005
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

เธียรวิชญ์ พาทรัพย์มา. (2565). ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pasabma T. (2022). LINE Chatbot to assist with solving technology issues in an organization. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด มหาชน เป็นบริษัทประกันภัยที่มีการดำเนินธุรกิจในกลุ่มประกันภัย โดยทางบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อช่วยการทำงานของแผนกสารสนเทศในการตอบปัญหาเบื้องต้นของแผนกต่างๆ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำพัฒนาไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร เพื่อช่วยลดปัญหาภาระงานของเจ้าหน้าที่แผนกสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของแผนกต่างๆ รวมถึงผู้ใช้งานในแผนกต่างๆ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง พัฒนาโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสร้างแชทบอท ด้วย Cloud Function และ LINE Official Account ในการบริหารจัดการระบบ โดยระบบสามารถตอบกลับข้อความได้โดยอัตโนมัติ ใช้ Messaging API ที่สามารถใช้คำที่มีความหมายที่ใกล้เคียงได้ และสามารถคลิกเลือกคำสั่งต่างๆได้แทนการพิมพ์ “คีย์เวิร์ด” จากริชเมนู ซึ่งจากการพัฒนาไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กรช่วยทำให้การทำงานขององค์กรนั้นเป็นไปอย่างสะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาภาระงานของเจ้าหน้าที่แผนก IT Support ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของแผนกต่าง ๆ รวมถึงผู้ใช้งานในแผนกต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

คำสำคัญ: ไลน์แชทบอท, แชทบอท, เทเวศประกันภัย


Abstract

Deves Insurance Public Company Limited is a company in the insurance industry. The company wants to  develop a chatbot to assist the Information Technology department in addressing basic issues of various departments and enable them to solve problems on their own. The company assigned individuals to develop a chatbot to help solve technology-related issues within the organization, aiming to reduce the workload of the IT department in resolving basic problems, as well as empowering users to solve problems on their own. The development was carried out using the LINE messaging application with Cloud Function, and LINE Official Account for system management. The system can automatically respond to messages using the Messaging API. It can interpret semantically similar words and provide options for selecting commands instead of typing keywords from a rich menu. The development of the chatbot  addressed technology-related issues within the organization has greatly facilitated and improved the organization’s operations and reduced the workload of IT support personnel in resolving basic problems for various departments.

Keywords:  LINE chatbot, chatbot, Deves Insurance.


LINE Chatbot to Assist with Solving Technology Issues in an Organization   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 296
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print