ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Last modified: March 21, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title:
Working Environment Factors Affecting Organizational Commitment of Government Officers in Rattanawapi Provincial Admnistration Office, Nongkhai Province

ชื่อโครงการ:
ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Author:
Arnan Amonpun

ชื่อผู้วิจัย:
อานันท์ อมรพันธุ์

Advisor:
ผศ. ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล – Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul

Degree:
ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government)

Major:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government

Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year:
2566 (2023)

Published:
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jhsmbuisc/issue/view/17865 


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (3) พัฒนาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ บุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคายจำนวน 28 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ บคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปีในจำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษา พบว่า (1) ความผูกพันขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความปรารถนาที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อประโยชน์ต่อองค์การ และ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ตามลำดับ (2) ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ ด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และ (3) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ควรปรับปรุงลักษณะงานที่มีความท้าทายในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร ควรให้ความสำคัญการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ตามหลักคุณธรรมในการสร้างการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน

Keywords: ปัจจัยแวดล้อม, ความผูกพันต่อองค์การ, ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี


Abstract

The objectives of this study were: (1) to study the level of commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province; (2) to study the relationship between working environment factors and commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province; (3) to develop recommendation to promote the level of commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province. The population used in the quantitative study were 28 officers working at Rattanawapi Provincial Administration Office, Nongkhai Province. For qualitative research, key informant was 5 officers working at Rattanawapi Provincial Administration Office. The research tools were questionnaires and interview form. Statistical techniques to analyze quantitative data were percentage, Mean, and standard deviation and content analysis was utilized to analyze qualitative data.

The results of the study showed that (1) the level of commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province was at a high level and ranked commitment aspects in descending order was maintain membership in the organization, willingness to devote effort for the benefit of the organization and confidence in accepting the organization goals and values respectively; (2) working environment factors composing of job description, compensation and benefits, and progress had relationship with commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province; (3) recommendation to promote the level of commitment of the officers working at Rattanawapi District, NongKhai Province were improving work that was challenging for self-development, promoting personnel participation in work, supporting the self-development of officers , and promotion process based on the principles of morality to create acceptance among officers.

Keywords: work environment factors, organizational commitment, Rattanawapi Provincial Administration Office, Nongkhai Province


Working Environment Factors Affecting Organizational Commitment of Government Officers in Rattanawapi Provincial Admnistration Office, Nongkhai Province / ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

6517902002 อานันท์ อมรพันธุ์ Arnan Amonpun 2566 (2023) Working Environment Factors Affecting Organizational Commitment of Government Officers in Rattanawapi Provincial Admnistration Office, Nongkhai Province สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ผศ. ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล – Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government, ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government), Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government,ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code