ประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัด พรรคก้าวไกล พ.ศ.2566

Last modified: March 19, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title:
The Effectiveness of The Political Election Campaign for the Members of the House of Representatives of Bangkok: A Case Study of the Kao Klai Party in 2023

ชื่อโครงการ:
ประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัด พรรคก้าวไกล พ.ศ.2566

Author:
Sani Chowprasith

ชื่อผู้วิจัย:
ศนิ เชาว์ประสิทธิ์

Advisor:
ผศ. ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล – Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul

Degree:
ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government)

Major:
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government

Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year:
2566 (2023)

Published:
วารสารการบริหารและสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 | Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus VOL 10, NO 1 January – June (2024)  JGMP


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ กับประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคก้าวไกล พ.ศ 2566 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคก้าวไกล พ.ศ 2566 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T การทดสอบค่าความแปรปรวน และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่า 1) อายุ อาชีพ และ รายได้ที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2566 ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 2) ปัจจัยการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคก้าวไกล พ.ศ. 2566 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.000 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 3) พรรคการเมืองควรมีการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

Keywords: การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, พรรคก้าวไกล


Abstract

The objectives of this research aimed: 1) to compare demographic factors such as gender, age, occupation and income with the effectiveness of the political election campaign for the members of the House of Representatives of Bangkok under the Kao Klai Party in 2023; 2) to study the relationship between the election campaign factors and the effectiveness of political election campaigns for the members of the House of Representatives of Bangkok; and 3) to suggest how to improve the effectiveness of political election campaigns for the members of the House of Representatives. This research was quantitative research using a questionnaire as the research tool. The statistical techniques were Mean, percentage, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, and Pearson’s Moment Product Correlation.
The research found that 1) the different demographic factors such as gender, occupation and income had different levels of the effectiveness of political election campaigns the at Sig. 0.000; 2) the election campaign factors related to the effectiveness of political election campaigns of the House of Representatives of Bangkok at significant level of 0.000; 3) political party should utilize appropriate political media to the different group of voters.

Keywords: political election campaign, house of representatives, Kao Klai Party


The Effectiveness of The Political Election Campaign for the Members of the House of Representatives of Bangkok: A Case Study of the Kao Klai Party in 2023 / ประสิทธิผลการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

651790003 ศนิ เชาว์ประสิทธิ์ Sani Chowprasith 2566 (2023) The Effectiveness of The Political Election Campaign for the Members of the House of Representatives of Bangkok: A Case Study of the Kao Klai Party in 2023 สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ผศ. ดร.จิดาภา ถิรศิริกุล – Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government, ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government), Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง – Master of Political Science Program in Government,ร.ม. (การปกครอง) – M.Pol.Sc. (Government)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 21
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code