Tags: รายงานการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2562
 การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ

ตะวัน ภูรัต และ กาญจนา ศิลาวราเวทย์. (2563). การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในการประมวลสถานะการผลิตอย่างย่อ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (ECTI-CARD 2020) (หน้า 62-66). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2563). ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (หน้า ๓๒-๓๖). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, ยงยุทธ นาราษฎร์, พกิจ สุวัตถิ์ และ นลินรัตน์ วิศวกิตติ. (2562). การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้การออกแบบตัวควบคุมพีไอที่มีค่าพุ่งเกินน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 51-60). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที

ภูสิษฐ์ วงศ์เจตจันทร์ และ รุ่งโรจน์ ลาสุวรรณ. (2562). ระบบแสดงผลและควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานด้วยไอโอที. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 27-37). Avani หัวหินรีสอร์ท : The Council of Engineering Deans of Thailand and Faculty of Engineering, Mahidol University.

การพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

พิทักษ์พงษ์ บุญประสม, สามารถ ใจซื่อ และ สราวุฎฐ์ วรสุมันต์. (2562). การพัฒนาเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษา สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 110-122). นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา: กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี

ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์. (2562). การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านสหกิจศึกษา กรณีศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์ควบคุมด้วยพีแอลซี. ใน รายงานการประชุม การประชุม International and National Conference on Engineering Education ครั้งที่ 17 (หน้า 89-100). นครปฐม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ สันติสุข สว่างกล้า. (2562). การออกแบบและสร้างชุดควบคุมมอเตอร์สามเฟสแบบอัตโนมัติโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (419-422). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2562). การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (391-394). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ระบบตรวจจำแนกสินค้าอัจฉริยะโดยการใช้วิธีถ่ายโอนการเรียนรู้แบบ YOLO

ศิวนาถ เจียรวงศ์ตระกูล, สกุลรัตน์ ชิตกร, ศิวะพร มหัคพิเชียร และ ทัศนัย พลอยสุวรรณ. (2562). ระบบตรวจจำแนกสินค้าอัจฉริยะโดยการใช้วิธีถ่ายโอนการเรียนรู้แบบ YOLO . ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11: EENET 2019 (315-318). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวัสดิการอาหาร

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์ใช้กับสวัสดิการอาหารโดยบูรณาการร่วมกับบัตรพนักงานอาร์เอฟไอดีชนิดความถี่ต่ำกับระบบสมองกลฝังตัว