ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Last modified: March 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Research Article: Budget Microcontroller Laboratory Kit for IoTs Education
ผู้เขียน/Author: กาญจนา ศิลาวราเวทย์ / ตะวัน ภูรัต
Email: tawan.phu@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี, 12120
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty: Faculty of Engineering in Computer Engineering,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (ECTI-CARD 2020) จัดโดยสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การอ้างอิง/citation

กาญจนา ศิลาวราเวทย์ และ ตะวัน ภูรัต. (2563). ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ ๑๒ (หน้า ๓๒-๓๖). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI).


บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอการออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการทีเอส2 ราคาย่อมเยาเน้นให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติการตามบทเรียนจากง่ายไปยากเหมาะสำหรับการเรียนการสอนทางด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้หน่วยประมวลผล อีเอสพี32 และอุปกรณ์ทั่วไปประกอบด้วยอุปกรณ์อินพุต เช่น ปุ่มกด เซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นของอากาศ ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการจัดการอินพุตและเอาต์พุตด้วยซอฟต์แวร์และด้วยกลไกการอินเตอร์รัพท์ ชุดฝีกทีเอส2 มีการเชื่อมโยงกับวงจรอ่านค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้กับการเรียนพื้นฐานวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ นักศึกษาสามารถต่อยอดประยุกต์สร้างโครงงานจากชุดฝึกทีเอส 2 นี้ได้

คำสำคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ อีเอสพี32, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, วิศวศึกษา


ABSTRACT

This article presents the idea on development of budget microcontroller laboratory kit, called TS2, for learning the internet of things. An experimental set is designed for students to practice based on lessons from easy to difficult. TS2 use ESP32 processor as microcontroller. The general equipment consists of input devices such as buttons, temperature sensors, air humidity, input management. they can be used either software polling or interrupt service routine mechanisms. Additionally, the TS2 is also providing the current measuring of AC motor for studying the basic motor control. Consequently, students are able to develop theirs project from the TS2 set as well.

Keywords: Microcontroller Laboratory Kit, ESP32, IoT, Engineering Education.


ชุดฝึกปฏิบัติการราคาประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง| Budget Microcontroller Laboratory Kit for IoTs Education

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 530
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print