Tags: วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
ศึกษาปริมาณหัวเชื้อ และน้้าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตโยเกิร์ตจากถั่ว 5 ชนิด

อ้าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ยุพารัตน์ จาบถนอม และ อรุณ อินทรักษ์. (2019). ศึกษาปริมาณหัวเชื้อ และน้้าตาลที่เหมาะสมต่อการผลิตโยเกิร์ตจากถั่ว 5 ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2)(พิเศษ), 133-136.

การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, จิรนาถ บุญคง และภัทรธร งามวัฒนกุล. (2562). การใช้ไมโครเวฟช่วยในการสกัดสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2)(พิเศษ), 77-80.

การใช้รีซิสแตนส์สตาร์ชจากสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรด้วยความร้อนชื้นในผลิตภัณฑ์ทองพับ

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, ชลธิชา สุขยืนยงศ์ และซูมัยยะห์ บูระกะ. (2019). การใช้รีซิสแตนส์สตาร์ชจากสตาร์ชข้าวเจ้าดัดแปรด้วยความร้อนชื้นในผลิตภัณฑ์ทองพับ. Agricultural Science Journal, 50(2), 185-188.

การใช้แป้งข้าวฟ่างแทนเซโมลินาบางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตพาสต้า

จิรนาถ บุญคง และ สุกัญญา ส่งแสง. (2559). การใช้แป้งข้าวฟ่างแทนเซโมลินาบางส่วนเพื่อใช้ในการผลิตพาสต้า. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2)(พิเศษ), 281-284.

การผลิตไวน์สับปะรดผสมแครอท

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ สุนันทิดา สิงหพล. (2559). การผลิตไวน์สับปะรดผสมแครอท. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2)(พิเศษ), 165-169.

การผลิตเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลังเสริมคุณค่าทางอาหารจากงา

ปิยนุสร์ น้อยด้วง และ ยุพิน บุญภา. (2559). การผลิตเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลังเสริมคุณค่าทางอาหารจากงา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 47(2)(พิเศษ), 237-240.

การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นพรีไบโอติกในการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต

ปิยนุสร์ น้อยด้วง, อารีรัตน์ อิฏฐกรพันธ์ และ วศินี มฤคทัต. (2561). การใช้ผงเมือกจากเมล็ดแมงลักเป็นพรีไบโอติกในการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ต. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(2)(พิเศษ), 641-644.

ผลของระยะเวลาในการย่อยต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากปลาดาบเงิน

จิรนาถ บุญคง และ การันต์ พุกชัยวาณิชย์. (2561). ผลของระยะเวลาในการย่อยต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซตจากปลาดาบเงิน. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(2)(พิเศษ), 473-476.

ศึกษาปริมาณหัวเชื้อ น้ำผึ้ง และคาร์ราจีแนนที่เหมาะสมในการผลิตนมเปรี้ยวข้าวโพดพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้ง

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ เอกพล ชัยศรีรัตนกุล. (2561). ศึกษาปริมาณหัวเชื้อ น้ำผึ้ง และคาร์ราจีแนนที่เหมาะสมในการผลิตนมเปรี้ยวข้าวโพดพร้อมดื่มผสมน้ำผึ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 49(2)(พิเศษ), 133-136.