Tags: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2563
การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต

ปภาวิน ศรีพล. (2564). การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร 

ทินกร เชื้อวงศ์. (2563). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม

คงศักดิ์ จินาวัลย์. (2563). การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดการงานก่อสร้างโครงการอาคารสูงประเภทที่อยู่อาศัยด้วยเทคนิคปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

ยศกร ชลรัตน. (2563). การจัดการงานก่อสร้างโครงการอาคารสูงประเภทที่อยู่อาศัยด้วยเทคนิคปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเตี้ยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยรวมโครงการ ลุมพินีวิลล์ราชพฤกษ์-บางแวก

ฤชานนท์ สุขสมชล. (2563). การศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเตี้ยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยรวมโครงการ ลุมพินีวิลล์ราชพฤกษ์-บางแวก. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่

เอกสิทธิ์ หิริพงษ์. (2563). การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

สรณัท วงศ์สัมพันธ์. (2563). การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาการจัดการขยะจากเศษวัสดุก่อสร้าง

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการจัดการขยะจากเศษวัสดุก่อสร้าง ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Waste Management Study for Construction Material Scraps ชื่อผู้วิจัย นางสาว ณิรดา พิชยะปัญญา สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf

การวางแผนและควบคุมต้นทุนโครงการด้วยวิธี EVA

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวางแผนและควบคุมต้นทุนโครงการด้วยวิธี EVA ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ ProjectPlanning and Cost Controlwith EVA ชื่อผู้วิจัย นาย นันทวิทย์ ฝีมือดี สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่

การจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุเสียซ้ำของการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

 ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุเสียซ้ำของการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The High Speed Internet Service Fault Recurrent Prevention Plan ชื่อผู้วิจัย นาย กมลชัย คำผลศิริ สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี)

การศึกษาเพื่อลดปัญหาการติดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคาร

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาเพื่อลดปัญหาการติดตั้งระบบสุขาภิบาลในอาคาร ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Study to Reduce Building Sanitary Installation Problems ชื่อผู้วิจัย นาย ภาณุพงศ์ กองคำสุก สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf

การปรับปรุงระบบทำความเย็นของการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปรับปรุงระบบทำความเย็นของการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Cold Storage Products Refrigeration System Improvement ชื่อผู้วิจัย นายสิขรินทร์ พลอยสุข สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่

การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำนม โดยใช้ระบบ QCC

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำนม โดยใช้ระบบ QCC ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Loss Reduction in Milk Production by QCC ชื่อผู้วิจัย นายณัฐวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf

การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กลวด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การลดของเสียในกระบวนการผลิตเหล็กลวด ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Loss Reduction in Wire Rod Production ชื่อผู้วิจัย นาย สมชาย ราชไชยา สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่

การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมยา กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Study for Continuous Quality Improvement in Pharmaceutical Industry : A Case Study of a Human Medicinal Products Factory ชื่อผู้วิจัย นาย สหรัฐ เสริมเสนาพร สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

การประมาณเวลาในการบำรุงรักษาสะพานในสายทางหลวงชนบท

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประมาณเวลาในการบำรุงรักษาสะพานในสายทางหลวงชนบท ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Duration Estimation of Bridge Maintenance in the Rural Roads ชื่อผู้วิจัย นายประดิษฐ์ ดีทองอ่อน สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf

ระบบควบคุมการทำความเย็นด้วยอากาศผ่านเทคโนโลยีเว็บ

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ระบบควบคุมการทำความเย็นด้วยอากาศผ่านเทคโนโลยีเว็บ ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Air Chiller Control System by Web Technology ชื่อผู้วิจัย นายเดชา โตเข็ม           สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่

การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้ธุรกิจสปา

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้ธุรกิจสปา   ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Study of Important factors for Service Selection in the Spa Business ชื่อผู้วิจัย นายเอกนันท์   ทองแย้ม สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง

แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

ชื่องานวิจัยภาษาไทย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Guidelines for the Green Campus Development ชื่อผู้วิจัย นางสาว สุรีวรรณ วัฒนธรรม สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่

การพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศในสำนักงานก่อสร้าง

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การพัฒนาระบบการบริหารสารสนเทศในสำนักงานก่อสร้าง ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Development of an Electronic Documentation Management System in the Construction Office ชื่อผู้วิจัย นายอิชฌน์กริช   จันสุริยวงศ์ สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง

การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายเงินออนไลน์

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการเบิกจ่ายเงินออนไลน์ ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ A Study to Propose the Online Disbursement System ชื่อผู้วิจัย นาย ภาคภูมิ  ใจกล้า สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf

การศึกษาการหยุดเสียของเครื่องฉีดพลาสติก

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการหยุดเสียของเครื่องฉีดพลาสติก ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Injection Molding Machines Breakdown Study ชื่อผู้วิจัย นาย อนรรฆ สุวรรณรัตน์ สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf 6 บทที่ 1

การวิเคราะห์การลงทุนการใช้ประโยชน์น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิเคราะห์การลงทุนการใช้ประโยชน์น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ An Analysis of Investment for Water Usage from the Water Treatment System ชื่อผู้วิจัย นาย วรธัช เจริญรัมย์ สาขา การจัดการงานวิศวกรรม ปีการศึกษา 2557 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 ใบรับรองสารนิพนธ์ 02_cer.pdf 3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf 4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf 5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา

การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิตน้ำประปา

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อการผลิตน้ำประปา ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ The Remote Area Control Application for Water Treatment Process ชื่อผู้วิจัย นางเพ็ญศิริ วงษ์เมธีกิตติ์ สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ปีการศึกษา 2556 ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF) 1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf 2 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 02_abs.pdf 3 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 03_ack.pdf 4 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 04_tbc.pdf 5 บทที่ 1 05_ch1.pdf