การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ
Design of Data Centering System for Water Environment Control Plants
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสรณัท วงศ์สัมพันธ์
Mr. Soranut Wongsamphan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ โสตรโยม และ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome and Assoc. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (The 8th Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 2019) วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การอ้างอิง|Citation

สรณัท วงศ์สัมพันธ์. (2563). การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Wongsamphan S. (2020). Design of data centering system for water environment control plants. (Master’s thesis). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้นำเสนอระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำออกแบบขึ้นมาเพื่อการควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรโดยวิธีการเก็บข้อมูลขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

การออกแบบระบบจะใช้วิธีดึงข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลทุก 1 นาที ทำให้ได้ข้อมูลจริง ณ เวลาปัจจุบัน ข้อมูลของเครื่องจักรทุกประเภทภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำจะถูกบันทึก ในระบบภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล และจะถูกส่งไปยังศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของแต่ละส่วนการควบคุมคุณภาพน้ำ โดยศูนย์ข้อมูลกลางจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรของทุกโรงควบคุณคุณภาพน้ำรอบกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบว่าระบบศูนย์ข้อมูลโรงควบคุณคุณภาพน้ำ แสดงสถานะการทำงานของเครื่องจักรที่กำลังทำงาน ผู้ดูแลระบบสามารถดูการทำงานของเครื่องจักรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ภายใต้การดำเนินงานของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ

คำสำคัญ: การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูล, โรงควบคุมคุณภาพน้ำ, เทคโนโลยี


Abstract

This research presents data centering system for water environmental control plants designed for quality control of machine operation using data collected while machines are running.

The data retrieval methods were designed to send data via high speed internet from the storage devices. This data was stored in the operating system within a minute interval, resulting in real-time data. All types of machinery information within the water quality control plant were recorded in the standard language for the database system. After that, the data was sent to the central data center for operating of water quality control of each section. The central data center was a large database collecting data on the operations of the machines for water environment control plants in Bangkok.

The results indicated that the system showed real time status data while the machines were running. The system administrator could view the machine operation via the internet from all zones and locations. The use of such information could be analyzed to better increase the efficiency of the machines. This design was suitable to store a big database under the operation of the water environment control plants.

Keywords:  Design of Data Centering System, Water Environment Control Plants, Technology.


การออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลสำหรับโรงควบคุมคุณภาพน้ำ |  Design of Data Centering System for Water Environment Control Plants

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 520
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles