การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม

Last modified: December 20, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม
The Study of Automatic Control System in Wastewater Treatment System by Controllable Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย คงศักดิ์ จินาวัลย์
Mr. Kongsak Jinawan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โสตรโยม
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich and Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
Url:
Published:
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 30 สิงหาคม 2562 | ESTACON 10th Engineering Science Technology and Architecture Conference 2019

การอ้างอิง|Citation

คงศักดิ์ จินาวัลย์. (2563). การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Jinawan K. (2020). The study of automatic control system in wastewater treatment system by Controllable Program. (Master’s thesis). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสั่งการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทดแทนระบบเดิม ซึ่งการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้คนเป็นผู้ติดตามการทำงานของเครื่องจักร และวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนตู้คอนโทรลไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์วงจรรีเลย์และการใช้พีแอลซี

การนำโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์มาควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ เพื่อสั่งการเครื่องจักรตามความต้องการ มีการส่งข้อมูลค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไปยังส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว เป็นการป้องกันไม่ให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและอาจส่งผลให้ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดความเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

ผลการศึกษาในครั้งนี้หลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยวิธีการทางเทคนิคแล้วจะได้ผลพารามิเตอร์ของน้ำตัวอย่างเป็นไปตามค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้ทุกค่า โดยการทดสอบผ่านห้องปฏิบัติการ น้ำที่ผ่านการบำบัดและผ่านการทดสอบถือว่าเป็นน้ำที่ดีต่อธรรมชาติ โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเลือกใช้ตู้ควบคุมไฟฟ้าด้วยพีแอลซี ตามมูลค่าเทียบเท่ากับปัจจุบันจำนวน 4,830,054.851 บาท ซึ่งมีค่าน้อยกว่าตู้ควบคุมไฟฟ้าด้วยวงจรรีเลย์จำนวน 10,696,137.51 บาท

คำสำคัญ: ระบบบำบัดน้ำเสียแบบอัตโนมัติ, โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์


Abstract

This study of automatic control systems in wastewater treatment systems by the Programmable Logic Controller (PLC) aims to develop an efficient and fast wastewater treatment system to replace the original system with manual control to monitor the work parameters of the machine. The study also analyzed the cost of the electrical control of both the relay and PLC systems.

The use of Programmable Logic Controller as automatic wastewater treatment control system to monitor the parameters of machines as requested and deliver promptly the status information to the central control can prevent and take care of the inefficient water treatment that may affect and create damage to the treatment system.

The results of this study after improving the efficiency by this technical method reveal that the sample water parameters are conformed to every laboratory standard of drainage control. The treated and tested water are presumed to be good as natural. The cost and expenses of related selected electrical control system accounted to be present value of 4,830,054.851 Baht which is comparatively lower than the original relay system by 10,696,137.51 Baht.

Keywords:  Programmable logic controller, Automatic wastewater treatment control system.


การศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรมควบคุม|The Study of Automatic Control System in Wastewater Treatment System by Controllable Program

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1529
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles