การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่
TKN Reduction in Wastewater Treatment Systems: A Case Study of a Large Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเอกสิทธิ์ หิริพงษ์
Mr. Akkasit Hiriphong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
Assoc. Prof. Dr. Yuthachai Bunterngchit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 (The 4th National RMUTR Conference and The 1st International RMUTR Conference) วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การอ้างอิง|Citation

เอกสิทธิ์ หิริพงษ์. (2563). การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Hiriphong A. (2019). TKN reduction in wastewater treatment systems: A case study of a large hospital. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดค่า Total Kjeldahl Nitrogen หรือ TKN ในระบบน้ำทิ้งของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 400 เตียง จากการวัดค่า TKN ในโรงพยาบาลตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ย 6 เดือนหลัง ของปี 2560 เป็น 39 mg/L ในขณะที่กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดมาตรฐานค่า TKN ของน้ำทิ้ง ไม่เกิน 35 mg/L จึงจำเป็นต้องลดค่านี้ลงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จึงได้นำวิธี Gap Analysis มาวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ทำให้ค่า TKN สูงกว่ากำหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปสาเหตุที่ค่านี้สูงเพราะ (1) ผู้ควบคุมระบบขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน (2) วัตถุดิบที่ใช้กับระบบไม่มีประสิทธิภาพ และ (3) เครื่องจักรอุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการจัดอบรมผู้ควบคุมให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ได้แก่ คลอรีน น้ำยาชีวภาพ เป็นต้น รวมทั้งได้ติดตั้งปั๊มเติมอากาศ เครื่องเติมคลอรีนให้เพียงพอ ทำให้ค่าผลการวิเคราะห์ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 มีค่า TKN เท่ากับ 17.3 mg/L ซึ่งต่ำกว่าค่าที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ¬ หรือลดลงจาก 6 เดือนหลังของปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 55.64

คำสำคัญ: การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย, โรงพยาบาลทั่วไป, ทีเคเอ็น


Abstract

The objective of this research was to reduce Total Kjeldahl Nitrogen or TKN in effluent of a large 400-bed hospital. According to the measurement of the average value in the last 6 month of the year 2017, this value was 39 mg/L which was more than the value of 35 mg/L specified by the Pollution Control Department or PCD. Therefore, the value of effluent TKN of this hospital must be reduced. A Gap Analysis method was utilized to identify the causes of this problem. The analytical results indicated that the causes of the high valve of TKN were: (1) lack of suitable knowledge among the wastewater system operators; (2) raw materials used in the system were not comply to standards; and (3) not enough small machineries to be used in the system. To solve the mentioned causes, a few short course trainings were organized, purchasing of standardized raw materials and installation of sufficient small machineries e.g. aerators, submersible pumps and chlorine feed pumps. The average of TKN value in the first 6 month of the year 2018 was 17.3 mg/L, which was lower than the value specified by the PCD. This value showed a 55.64% reduction from the last 6 month of 2017.

Keywords:  Wastewater treatment system management, General hospital, Total Kjeldahl Nitrogen (TKN).


การลดค่าทีเคเอ็นในระบบบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขนาดใหญ่  | TKN Reduction in Wastewater Treatment Systems: A Case Study of a Large Hospital

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1171
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles