Tags: เว็บแอปพลิเคชัน
เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท

เอก บำรุงศรี และธนชัย เกียรติก้องคีรี. (2563). เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (หน้า 478-487). มหาวิทยาลัยราชภัฏการญจนบุรี.

การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, โชติกานต์ โคตรสุวรรณ์ และ ปริวรรต องค์ศุลี. (2563). การพัฒนาระบบจัดเก็บผลงานวิชาการ: กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 463-477). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว)

สุทธิดา โกยเงิน. (2563). ระบบจัดการการขายสินค้า (กรณีศึกษา: ร้านสถานีนมเหนียว). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี)

ภูดิศ กลิ่นสุคนธกุล และ ธิติวัฒน์ หิรันยครรถ. (2563). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายยา (กรณีศึกษา: มิราเคิลฟาร์มาซี). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์

ธนัย ลิขิตพูนทรัพย์ และ มาวิน ยืนยงวัฒนากูล. (2563). เว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบรถยนต์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL

ปรานต์ทิพย์ ทักษิณชัยสกุล. (2561). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.