เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL

Last modified: June 13, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL
Administrator Tool Muang Thai Life (MTL)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ปรานต์ทิพย์    ทักษิณชัยสกุล  5904800042
Miss Prantip   Tuksinchaisakul   5904800042
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ธนาภรณ์   รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปรานต์ทิพย์ ทักษิณชัยสกุล. (2561). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แอพแมน จำกัด เป็นบริษัทที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำของประเทศ เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จากกระดาษเป็นการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการทำงานแทน ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มธุรกิจและผู้บริโภค และเนื่องจากทางบริษัทมีฐานลูกค้าค่อนข้างมาก ในส่วนเรื่องของการให้บริการหลังการขาย จึงควรมีความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทางบริษัท แอพแมน จำกัด จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำ ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL ขึ้นมา โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงานฝ่าย IT Support จัดการปัญหาเบื้องต้นที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามา โดยสืบค้นผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันว่าเกิดปัญหาส่วนไหนกับข้อมูลของลูกค้าคนนั้น โดยที่ไม่ต้องไปสืบค้นข้อมูลจากที่ผู้ขายโดยตรง โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้ภาษา C# และพัฒนารูปแบบ MVC โดยใช้ Web Application  และใช้ฐานข้อมูลจาก Microsoft SQL Server  โดยเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และสามารถช่วยในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

คำสำคัญ: บริษัท แอพแมน จำกัด, เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

AppMan Co. Ltd is an insurance distribution channel that drive sales processes for insurance agents by changing from paper to digital technology. It is important to engage customers with comprehensive sales tools to gain more opportunities with more mobility and because the company has many customers. In the after-sales service it is imperative to have speed and accuracy. AppMan Co. Ltd assigned the author to use Administrator Tool Muang Thai Life (MTL) to help support in managing problems that the customer reported by searching through the web application page. It is quicker to solve the problem with that customer without having to search directly from the seller. By developing with programs Microsoft Visual Studio 2017, language C# in MVC (Model View Controller) Web Application, and use Microsoft SQL Server to manage the database, the web application can help increase the convenience for employees and is able to help communicate and coordinate faster.

Keywords:  AppMan Co., Ltd , Administrator Tool MTL , Web Applicatio.


เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ MTL| Administrator Tool Muang Thai Life (MTL)   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 418
Previous: ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนของมูลนิธิ
Next: ระบบการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print