Tags: แอปพลิเคชัน
ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชันไลน์

เมธาวี ภู่ระหงษ์ และศุภโชค จิรวัฒนาภิมงค. (2562). ระบบแชทบอทและร้านค้าออนไลน์บนแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบให้บริการแอปพลิเคชันบริหารจัดการศูนย์บริการล้างรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ปริญญ์ ศุภกิจพัฒนา. (2562). ระบบให้บริการแอปพลิเคชันบริหารจัดการศูนย์บริการล้างรถผ่านแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์

พลอยไพลิน จันทะ และ วชิรวิทย์ พุ่มศิลา. (2562). ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตะวัน วรรณะภักดี. (2561). ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

จารุวัฒน์ สุวานิชย์. (2561). แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

จรรยา แหยมเจริญ และ พัฒบดินทร์ ตั้งสัจจะธรรม. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (หน้า 1646-1658). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากพฤติกรรมของผู้ใช้

จันทร์ธิดา ระบือธรรม และกนกวรรณ์ นันทะวงค์. (2561). แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากพฤติกรรมของผู้ใช้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี

หัวข้อปริญญานิพนธ์: Project Title: แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี Coffee shop discovery application : RaanNaiDee ชื่อนักศึกษา: Author: นายวิชัยยันร์  ศรีอัดฮาด 5604800015, นายชัชวาลย์  โมกขะรัตน์ 5604800023 Mr.Wichaiyan Sriadhad 5604800015, Mr.Chatchawan Mokkarat 5604800023 อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: อาจารย์เอก  บำรุงศรี Mr.Eak Bamrungsi ระดับการศึกษา: Degree: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science ภาควิชา: Major: วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science คณะ: Faculty: วิทยาศาสตร์ Science ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester /