ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Training system of IT Sun Corporation Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายตะวัน วรรณะภักดี 5804800004
Mr. Tawan   Wannapakdee 5804800004
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ตะวัน วรรณะภักดี. (2561). ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

        บริษัท ไอทีซัน คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อจำหน่ายและดูแลฐานข้อมูลของลูกค้าและประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการซึ่งพัฒนาด้วยภาษา HTML Angular โดยใช้ ORACLE เป็นตัวจัดการฐานข้อมูล ซึ่งได้แบ่งสิทธิการใช้งานออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและระบบการทำงานของบุคลากรผู้จัดทำในฐานะนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบดังกล่าวโดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชั่น ใช่ชื่อโปรแกรมว่าระบบสรุปการฝึกอบรมมีการจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ และที่สำคัญยังรองรับการทำงานบนอุปกรณ์ทุกแพลตฟอร์มทั้งคอมพิวเตอร์ทั่วไปแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Toad for Oracle ผลจาการทดสอบระบบด้วยพนักงานที่ปรึกษาและทีมงาน ระบบทำงานได้ตามฟังก์ชันที่กำหนด

คำสำคัญ: การบริหารจัดการข้อมูล, เว็บแอปพลิเคชั่น, การประเมินการให้บริการ


Abstract

        IT Sun Corporation Company Limited is a software design and development company that sell and maintains customer database and assess the effectiveness of the management system using the language HTML, Angular, and Oracle as the database manager. The operation was divided into 2 core systems: the operation system for general human resource and the operation system for personnel. The cooperative education student was assigned to develop this system. The system was developed as a web application and it’s Codename was Training System, to record the data in the database.Most importantly, it supports all platforms, including general-purpose computers, tablets, or mobile phones. The system was developed with responsive technology, The and database management system is Toad for Oracle. The results of system testing by the advisor and staff was the functionality can work as specified.

Keywords: Information management, Web application, Assessment Services.


ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด | Training system of IT Sun Corporation Company Limited

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 313
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print