แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์
CRM Gulf Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจารุวัฒน์ สุวานิชย์ 5904800016
Mr. Jaruwat Suwanit 5904800016
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา  โชติช่วง
Miss. Veena Chotchaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

จารุวัฒน์ สุวานิชย์. (2561). แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยแอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สามารถทำให้ผู้ใช้งานภายในองค์กรรับรู้ทันถึงข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาการทำงาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลบัญชีของตนเองได้ สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการค้นหาได้ และผู้ใช้งานสามารถสร้างกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้ภายในองค์กรรับรู้ทันถึงข่าวสารของตนเองได้ และแอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ยังประกอบไปด้วยส่วนหลังบ้าน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ และสามารถจัดการข้อมูลบัญชีของตนเองได้ โดยแอปพลิเคชันมีการพัฒนาด้วย ภาษา Katlin และ PHP ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ Android Studio 3.4.2 , Visual Studio Code 1.36.1 และ Virtual host พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายภายในองค์กรและได้รับรู้ทันข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน,  อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป, กัลฟ์แอปพลิเคชัน


Abstract

Inter Vision Business Group Company Limited has developed an CRM Gulf Application of the Gulf Energy Development Company Limited to meet the needs of the organization. The application helps users within the organization to be aware of the news within the organization quickly and saves working time. Users can manage their account information, to manage customer information, search for information that is needed, and users can create activities so that users within the organization are aware. The CRM Gulf Application, which will be under the supervision of the system administrator, they can manage user information within the organization, manage customer information, and able to manage their own account information. The application was developed with Kotlin and PHP. The tools used for application development were Android Studio 3.4.2, Visual Studio Code 1.36.1, and Virtualhost in order to create convenience within the organization, and to be able to inform users of the news within the organization more quickly.

Keywords: Application, Inter Vision Business Group Company, CRM Gulf Application.


แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์ | CRM Gulf Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 191
Previous: การพัฒนาเว็ปไซต์ไอทีออเดอร์ออนไลน์
Next: แอปพลิเคชันคาร์แคร์เซอร์วิส
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print