Tags: Cooperative Education

การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ

วิธีการจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางอากาศของสายการบินเอมิเรตส์สกายคาร์โก้

ขั้นตอนการทำมาตรฐานแรงงานไทยเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออก

การตลาดเชิงกิจกรรมของธนาคารออมสิน สาขาบางแค

ความพึงใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการทีโอที สาขาท่าพระ

การนำกิจกรรม 5ส มาพัฒนาการจัดเก็บคลังสินค้าและการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ของ บริษัท เซสท์ตี้ เทค โซลูชั่น จำกัด

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร บริษัท โชครุ่งเรืองการช่าง จำกัด

การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารของฝ่าย Admin ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางบอน

การบันทึกบัญชีที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค

ภาษีขาย

น้ำยาขจัดคราบบนโต๊ะอาหารจากกากใบชา

ปากกาจากกระดาษเหลือใช้

การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ–ขาย ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป My Account

การออกแบบและการพัฒนาบัตรพนักงานของโรงแรมคาเพลล่า

สินค้าสำเร็จรูป

การบันทึกการจ่ายชำระหนี้และรับชำระหนี้ด้วยโปรแกรม Easy-acc Accounting System

บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์ คิวอาร์โค้ดบุ๊คเลท

ที่คั่นหนังสือจากขวดพลาสติก

กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

บันทึกรายการซื้อ-ขายในโปรแกรมสำเร็จรูป Express Accounting และการนำส่งงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต e-Filing

บันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express

การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์

ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า