การขอพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ

Last modified: September 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การขอพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ
Request for a New Trial Under Civil Procedure Code: Comparative Study Thai and foreign Law
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุทธารินี ฤทัยวัฒนา
Miss. Suttarinee Ruethaiwattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง
Associate Professor Dr. Tavephut Sirisakbanjong
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
Master of Laws Program
สาขาวิชา:
Major:
นิติศาสตร์
Laws
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

สุทธารินี ฤทัยวัฒนา. (2558). การขอพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


การขอพิจารณาคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับต่างประเทศ / Request for a New Trial Under Civil Procedure Code: Comparative Study Thai and foreign Law

Master of Laws Program, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2723
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code