ขั้นตอนการทำงานในแผนกติดต่อลูกค้า (2)

Last modified: August 19, 2022
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ขั้นตอนการทำงานในแผนกติดต่อลูกค้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The working procedures in the Customer Contact Department

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา วันทนา ชัยเวช

อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวจันทรา คงเจริญธรากุล
นางสาวศิณัฐฌา จิตต์สุนทร
สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2560

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ 02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน 03_lef.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ 05_absth.pdf
6 Abstract 05_absen.pdf
7 สารบัญ (สารบัญเนื้อเรื่อง+สารบัญตาราง+สารบัญรูปภาพ) 06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม 08_ref.pdf
14 ภาคผนวก 09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน 10_pro.pdf

 

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 70
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code