คำศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชัย

Last modified: August 19, 2022
Estimated reading time: < 1 min
 ชื่องานวิจัยภาษาไทย  คำศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในโรงพยาบาลเอกชัย
 ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ  Vocabulary and Abbreviations used in Ekachai Hospital
 ชื่อผู้วิจัย  นางสาว  ศศินิภา  บุตรเบ้า
 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์
 สาขา  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 ปีการศึกษา  3-2560

 

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์(PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซนต์คณะกรรมการตรวจสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ – ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญญาลักษณ์และคำย่อ ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี) 13_pro.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 194
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code