ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

US Visa Application Process

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ วันทนา ชัยเวท

อาจารย์ อติเวทย์ ตั้งอมรสุขสันต์

ชื่อผู้วิจัย

นางสาว มาริษา ฤกษ์เนาวพานิช

นางสาว มินท์ฐิตา กนกสินวรพันธ์

สาขา ศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปกคลุม (ปกคลุมปกคลุมในภาษาอังกฤษ) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ – ถ้ามี 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญรายการสารบัญและคำย่อ – ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน (ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102