การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบวงจรหารเลขโดยใช้ลอจิกเกท
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A Design of Divider Circuit by Using Logic Gate

ชื่อผู้วิจัย

สิทธิพร เพ็ชรกิจ คัมภีร์ ธิราวิทย์ สุทธิเกียรติ ชลลาภ

สาขา
  วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16