ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

Last modified: August 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด
Research Article: Prototype of Temperature and Voltage Detection and Notification System in Server Room Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd
ผู้เขียน|Author: วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, อนุวัฒน์ สลุบพล และ พิพัฒน์ ถาวรทอง
| Wipavan Narksarp, Nalinrat Wissawakitti, Pakit Suwat,
Anuwath  Salupphon and Phiphat  Thavornthong
Email: pakit.suw@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
DepartmentฅFaculty: Faculty of Engineering in Electrical Engineering, Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018)

การอ้างอิง/citation

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, อนุวัฒน์ สลุบพล และ พิพัฒน์ ถาวรทอง. (2561). ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10. (หน้า 647-650). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.


บทคัดย่อ

บทความนี้นา เสนอระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่าย กรณีศึกษาที่ บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จeกัด ซึ่งระบบจะแสดงค่าของอุณหภูมิ ความชื้น แรงดัน และกระแสไฟฟ้าบนหน้าจอ LCD และแสดงผลบนวินโดว์แอพพลิเคชั่น เป็นอุณหภูมิและสถานะการติด-ดับของไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อห้องเซิร์ฟเวอร์มีอุณหภูมิสูงหรือต่า และ/หรือระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง โดยระบบจะแจ้งความผิดปกติผ่านโทรศัพท์และอีเมล์ไปยังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายแบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบเดิมที่ใช้พนักงานตรวจสอบในช่วงเวลาทำการเท่านั้น แต่ในกรณีที่เหตุผิดปกติเกิดขึ้น นอกเหนือช่วงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน อาจทาให้ความผิดปกติ ดังกล่าวไม่ถูกแจ้งไปยังผู้ดูแลเครื่องแม่ข่ายและอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ จากผลการทดสอบระบบที่นำเสนอพบว่า สามารถแสดงค่าของอุณหภูมิและสถานะการติด-ดับของไฟฟ้ากระแสสลับบนหน้าจอ LCD และแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น และเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ได้กำหนดไว้

คำสำคัญ: อุณหภูมิ, แรงดัน, การตรวจจับ


ABSTRACT

This paper presents the prototype of temperature and voltage detection and notification system in server room. The case study is at SK Polymer Co., Ltd. The system displays the temperature, humidity, voltage and current values on the LCD display. The results on the windows application are the temperature and status of the AC power failure. The server room is high or low temperatures and/or power failure. Then, the system automatically notifies the phone and e-mail to the server administrator. The system solves the old system used by staff to check only during office hours. However, at the beyond the operating hours, nobody can report the situation to the administrator and it will cause damage to the server. The test results of proposed system are shown that it can be displayed the value of temperature and AC power status on the LCD display and the developed application. The system can be alerted by the phone number and E-mail when some mistakes occur.

Keyword : temperature, voltage, detection.


ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด|Prototype of Temperature and Voltage Detection and Notification System in Server Room Case Study: S.K. Polymer Co., Ltd.

Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 229
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print