สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Trade and Payment Situation of Thai – Myanmar Customs Border House : Amphor Masode, Tak Province

ชื่อผู้วิจัย

ดร.ชลิศา รัตรสาร

สาขา ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์  มหาวิทยาลัยสยาม
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 77