สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Last modified: August 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อบทความ: สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Research Article: Trade and Payment Situation of Thai – Myanmar Customs Border House : Amphor Masode, Tak Province
ผู้เขียน/Author: ดร.ชลิศา รัตรสาร, ดร.สมชาย เบ็ญจวรรณ์ | Chalisa Rattarasarn, Ph.D., Somchai Benjawan, Ph.D.
Email: chalisa.rat@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Logistics Studies Center,  Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok 10160

สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า : อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก|Trade and Payment Situation of Thai – Myanmar Customs Border House : Amphor Masode, Tak Province

Logistics Studies Center,  Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 429
Previous: ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผู้หญิงวัยทำงานในเขตภาษีเจริญ
Next: การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code