การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Last modified: May 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
Project Analysis of the Cashless Fares Payment Scheme of the Bangkok Mass Transit Authority
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางมัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์
Mrs. Matchima Rattanasrimahapho
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
Technology Innovation Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

มัชฌิมา รัตนศรีมหาโพธิ์. (2563). การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับชำระค่าโดยสารในรูปแบบเดิมที่เป็นเงินสด (Cash) กับการรับชำระค่าโดยสารในรูปแบบใหม่ที่ไร้เงินสด (Cashless) และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการ  นำระบบไร้เงินสดมาใช้ในองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การศึกษาเอกสารและทำการสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยในอดีต หนังสือ วารสาร และบทความที่เกี่ยวข้องในด้านสังคมไร้เงินสด  การใช้สื่อเทคโนโลยีออนไลน์ในการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่รองรับ  เช่น  สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ  อุปกรณ์    รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องรับบัตร หรือเครื่องรูดบัตร  รวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ  และ    การยอมรับเทคโนโลยี  เพื่อเปรียบเทียบและศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของสังคมไร้เงินสด

ผลการวิจัยพบว่าการรับชำระค่าโดยสารในรูปแบบไร้เงินสดมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากการแข่งขันอย่างรุนแรงในด้านอุปโภคบริโภคของธุรกิจและการพัฒนารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด  ซึ่งรูปแบบการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทำให้เกิดการยอมรับและใช้เทคโนโลยีดังกล่าวมากขึ้น

คำสำคัญ: ไร้เงินสด,  ชำระค่าโดยสาร, บัตรอิเล็กทรอนิกส์


Abstract

The objectives of this research were to compare the conventional cashless fare payment with the new cashless fare payment method, and to study the feasibility of implementing the cashless system in the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA). This research was a qualitative research. Documentary research method was employed to synthesize data from past research. This included books, journals and articles related to a cashless society, using online technology materials for electronic payment of goods and services through devices such as smartphones, electronic payment device or card acceptors or card readers. In addition, the behavior of service users and technology adoption was studied in order to compare and study the trend of the expansion of a cashless society.

The results of the research showed that cashless payment was likely to expand continuingly. This was due to strong competition in the consumer business and the development of electronic models to meet the needs of consumers. Therefore, ease of use, quick response and high security have resulted an increase of adoption and usage of the technology.

Keyword: Cashless, Fares Payment, Electronic Card.


การวิเคราะห์โครงการชำระเงินค่าโดยสารโดยไม่ใช้เงินสดขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ| Project Analysis of the Cashless Fares Payment Scheme of the Bangkok Mass Transit Authority

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 855
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code