Tags: บทความวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

บทความวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ|Business Administration Articles

องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19

โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เขตกรุงเทพมหานครตอนใต้

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร

รูปแบบการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่น “วงใน” ในกรุงเทพมหานคร

นโยบายการจ่ายปันผลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

แบบจำลองสมการโครงสร้างเพื่อการทำนาย

สถานการณ์ด้านการค้าและการชำระเงินของด่านการค้าชายแดน ไทย – พม่า: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การศึกษาพฤติกรรมการชำระเงินและการกระจายสินค้าบนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- ตะวันตก