ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

Last modified: August 19, 2022
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
English for front office staffs
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ขนิษฐา สังขรัตน์

อาจารย์กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์

ชื่อผู้วิจัย นายทรงยศ วชิรภราดร

นางสาวฉมามาศ ศรีสะอาด

สาขา ศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf
5 สารบัญ 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 162
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code