ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
English for front office staffs
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ขนิษฐา สังขรัตน์

อาจารย์กมลวรรณ ปัญญสุทธิ์

ชื่อผู้วิจัย

นายทรงยศ วชิรภราดร

นางสาวฉมามาศ ศรีสะอาด

สาขา ศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 3/2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ 04_ack.pdf

5

สารบัญ  05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม  11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44