แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน

Last modified: June 16, 2021
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน
2D Animation: The Danger of Dozing off while Driving
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนภาพร  นฤมลฤทธิไกร
Miss Napaporn   Narumonritthikrai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ์  ปรีดากรณ์
Mr. Auttasead   Preedakorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

นภาพร  นฤมลฤทธิไกร. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับชมได้รับข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันอาการหลับในที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ซึ่งปัจจุบันอาการหลับในเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยส่งผลให้มีผู้พิการและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางผู้จัดทำจึงได้รวบรวมข้อมูลในการป้องกันการหลับใน ศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิก โดยการใช้ทฤษฎีด้านการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบของรูปภาพ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6, Adobe After Effects CS6, Adobe Premiere Pro CS6 ในการออกแบบภาพกราฟิกและการตัดต่อวิดีโอ ประโยชน์ที่จะได้รับจากแอนิเมชัน คือ สามารถเรียนรู้ได้ง่ายด้วยภาพ เสียง คำบรรยาย และเข้าใจปัญหาที่ทำให้เกิดอาการหลับใน รู้จักวิธีป้องกันอาการหลับใน

คำสำคัญ: มหันตภัย, หลับใน, แอนิเมชัน


Abstract

The objective of this project was to provide the information, knowledge and prevention on dozing off or falling asleep behind the wheel, which occurs frequently on the road.  Nowadays, falling asleep behind the wheel is a major cause of road accidents, resulting in disabilities or even death. This project has compiled the information for prevention of falling asleep behind the wheel. Based on design theory and layout of composition of images, the researcher used Adobe Illustrator CS6, Adobe After Effect CS6 and Adobe Premiere Pro CS6 to design the graphics and do video editing. This study provides the information which is easy to understand in forms of images, sounds, and explanation. This will result in a better understanding of falling asleep behind the wheel and finally lead to the prevention of falling asleep behind the wheel.

Keyword: Animation, Danger, Doze off.


แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง หลับใน มหันตภัยบนท้องถนน | 2D Animation: The Danger of Dozing off while Driving

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3386
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print