แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์
Animation: Computer Viruses
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายจารุกฤตย์ เชื้อวชิรปัญาญากุล, นายณัฐพล ศรีเหนียง, นายณัฐศาสตร์ น้อยโสภา
Mr. Jarukit Chervachirapanyakul, Mr. Nattapon Srinieng, Mr. Nuttasat Noisopa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.นิตยา เกิดแย้ม
Dr. Nittaya Kerdyam
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2562
2019

การอ้างอิง/citation

จารุกฤตย์ เชื้อวชิรปัญาญากุล, ณัฐพล ศรีเหนียง และ ณัฐศาสตร์ น้อยโสภา. (2562). แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์ (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการกลุ่มผู้ใช้งานดำเนินงานภาคนิพนธ์นี้ เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แอนิเมชัน: Virus โดยนำเสนอโครงงานในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ ทำให้คอมพิวเตอร์เกิดความเข้าใจกับไวรัสและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนในการดำเนินภาคนิพนธ์ และพัฒนาดังนี้ ศึกษาปัญหา รวบรวมข้อมูลแนวทางในการปัญหา วางแผนแนวทางของงานทั้งหมด โดยการวาด Storyboard เพื่อออกแบบแอนิเมชัน Virus พัฒนาแอนิเมชัน ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขแอนิเมชัน Virus โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการวาดรูป ใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการทำภาพเคลื่อนไหวและใส่เสียง สื่อการนำเสนอประโยชน์ของแอนิเมชัน Virus ออกแบบเพื่อพัฒนางานแอนิเมชัน เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและการแก้ไขปัญหาไวรัส

คำสำคัญ: พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย,  แอนิเมชัน, ไวรัสคอมพิวเตอร์


Abstract

The purpose of this thesis was to develop multimedia animation about computer viruses. The information was provided by presenting the project in terms of 2D animation, that contributes computer users to acknowledge the issues of viruses on computers and solutions. There were several processes of implementation. First, collecting problems and solutions for planning the approach to solution. The problems were solved by drawing a storyboard which designs an Computer virus animation. Secondly, developing and testing the animation to improve the computer animation by using Adobe Photoshop CS6. Adobe Flash Professional CS6 was used for the animation movement and sound. The media of the computer virus was designed for animation development and provides knowledge about the source and resolution of the virus.

Keyword: Animation, Computer virus, Multimedia development.


แอนิเมชัน 2 มิติ: ไวรัสคอมพิวเตอร์ | Animation: Computer Viruses

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1345
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print