พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
A Database System for Recording Learning Facilities of Computer Science Program, Siam University
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนนต์  ไชยกุล 600480000
Mr. Anon  Chaikul  6004800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อนนต์  ไชยกุล. (2562). พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chaikul A. (2020). A database system for recording learning facilities of Computer Science Program, Siam University. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษานี้ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับบันทึกข้อมูลอุปกรณ์สิ่งสนับสนุนการเรียนให้กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม เนื่องจากเดิมทางภาควิชายังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้การสรุปรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนและอุกรณ์ต่างๆ ของภาควิชาต้องจัดทำโดยเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจและบันทึกลงโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ทำให้ใช้เวลานานในการดำเนินการและจัดทำรายงาน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย ซึ่งระบบที่พัฒนานี้ทำให้การเข้าถึงข้อมูลทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย MySQL สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และภาษา Visual Basic สำหรับพัฒนาโปรแกรม

คำสำคัญ: ระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียน, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยสยาม


Abstract

The objective of this cooperative education project was to develop a database system for recording learning facilities of computer science program. The department has no systematic data collection to make summarized lists of learning facilities prepared by the survey and recorded into the Microsoft Excel. This took a long time to process and produce reports. The cooperative internship student, was assigned to design and develop a database system to record the information, including developing a program for managing the data in the database. To develop the  system for accessing the information more convenient and faster, tools included MySQL for managing relational database and Visual Basic for programming.

Keywords:  Learning Facilities Database, Computer Science Program, Siam University.


พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม | A Database System for Recording Learning Facilities of Computer Science Program, Siam University

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 355
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print