พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด
Thai Survive Web Application Development
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวภัทราพร  อมรชัยวุฒิกุล 6004800023, นายเดชาวัต   ภักบำรุง 6004800041
Miss Phatraphorn  Amornchaiwutthikul  6004800023, Mr. Dachawat  Phukbamrung  6004800041
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ภัทราพร  อมรชัยวุฒิกุล และ เดชาวัต  ภักบำรุง. (2562). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Amornchaiwutthikul P. & Phukbamrung D. (2020). Analyze donsumer behavior from online shopping data. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     บริษัท วิศวะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจใหม่และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและโทรศัพท์มือถือ ให้บริการทั้งบริษัทขนาดใหญ่และบริษัท Startup ชื่อดัง ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องการช่วยเหลือสังคมตามความถนัดของตน จึงได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้บุคคลด่านหน้าและทีมเป็ดสู้ภัยได้รับข้อมูลผู้ประสบปัญหา สามารถนำข้อมูลไปดำเนินการต่อได้ทันที อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการดำรงชีวิตของผู้ประสบปัญหาในแต่ละวันได้ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและจำแนกกลุ่มผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน ทำให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ครอบคลุมมากขึ้น คณะผู้จัดทำได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดังกล่าวในส่วนของการพัฒนาส่วนด้านหน้า (Front-end) โดยพัฒนาตามหลักการของ Model View Controller (MVC) และ Function Programming ด้วยภาษา Typescript, HTML และ CSS  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย Visual Studio Code, GitLab และ React Framework บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันไทยต้องรอด, โควิด-19, บริษัท วิศวะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


Abstract

     Witsawa Corporation Company Limited is a startup software house that provides software development services in terms of new business development and web and mobile application development. During the COVID-19 pandemic, there were many people affected, the company wanted to help the people and volunteers. Therefore, they developed a Thai Survive web application to help those suffering from COVID-19, and to help the outpost and rescue team get information about those who are in trouble immediately. This made it more comprehensive to help people who are experiencing problems. The cooperative internship students participated in the development of the system in front-end development. The application was developed according to the principles of Model View Controller (MVC) and Function Programming with Typescript, HTML and CSS. Tools used were Visual Studio Code, GitLab, React Framework, and a database managed with Firebase.

Keywords:  Web Application, Thai Survive, Covid-19, Witsawa Corporation Company Limited.


 

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด | Thai Survive Web Application Development  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 594
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print