วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ

Last modified: December 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ
Research Article: A Direct Three-Phase AC to AC Converter without DC Link Circuit Testing with the Passive Loads
ผู้เขียน|Author: ประสพโชค โห้ทองคำ, สันติสุข สว่างกล้า และ อภิชฏา ทองรักษ์ | Prasopchok Hothongkham, Santisuk Sawangkla and Aphichata Thongrak
Email: prasopchok.hot@rmutr.ac.th , santisuk@siam.edu , aphichata.t@rmutp.ac.th
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical , Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) Rajamangala University of Technology Phra Nakho

การอ้างอิง|Citation

ประสพโชค  โห้ทองคำ, สันติสุข สว่างกล้า และ  อภิชฏา ทองรักษ์. (2564). วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 359-362). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Hothongkham P., Sawangkla S. & Thongrak A. (2021). A direct three-phase AC to AC converter without DC link circuit testing with the passive loads. In The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) (pp. 359-362). Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอวงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรเชื่อมโยงดีซี ที่ใช้สวิทช์สองทิศทางจำนวน 9 ชุด ซึ่งประกอบด้วยไอจีบีที-ไดโอดกำลังทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ด้านอินพุทที่มีความถี่และขนาดแรงดันไฟฟ้าคงที่ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส เอาท์พุทที่สามารถปรับความถี่และขนาดแรงดันไฟฟ้าได้ โดยการปรับค่าความถี่และค่าอัตราการม็อดดูเลตที่สัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบ SPWM รวมทั้งมีการแสดงหลักการทำงานของวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ในเชิงคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากนั้นได้ทำการวัดรูปคลื่น ค่าฮาร์มอนิก และค่า THD ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าทั้งทางด้านอินพุทและเอาท์พุทที่ทุกค่าความถี่เอาท์พุทด้วยการจำลองการทำงานของวงจรด้วยโปรแกรม MATLAB/ Simulink เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างวงจรต้นแบบต่อไป

คำสำคัญ: เอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส, เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส, สัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์


ABSTRACT

This paper presents the direct conversion of the Three-phase AC input to the Three-phase AC output without the DC Link. This converter is using the 9-units of bidirectional, IGBT-Power Diode.  The converter is converting a constant utility three-phase sinusoidal supply voltage and frequency into a variable output voltage and frequency through alteration of the frequency and modulation index of the SPWM signals used by the converter. A mathematical approach is initially applied to describe the principle of the Matrix Converter. Moreover, the harmonics analysis and the total harmonics distortion (THD) of the output side and input side of the voltage and the current waveforms are observed at several the output frequencies with the MATLAB/Simulink program. These data are used for the implementation of the prototype in the future work.

Keywords:  3-phase AC to AC Converter, 3-phase Matrix Converter, SPWM.


วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ | A Direct Three-Phase AC to AC Converter without DC Link Circuit Testing with the Passive Loads

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 502
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print