การติดตั้งเครื่อง IP PHONE

Last modified: December 14, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งเครื่อง IP PHONE
Installation of IP PHONE
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัยพงษ์   สุดเขียว
Mr. Chaiyapong   Sudkhiew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พกิจ สุวัตถิ์
Asst. Prof. Pakit  Suwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ชัยพงษ์   สุดเขียว. (2563). การติดตั้งเครื่อง IP PHONE. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sudkhiew C. (2020). Installation of IP PHONE. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษานี้นำเสนอการติดตั้ง IP PHONE และการเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเดิมเป็นการส่งข้อมูลผ่านคลื่นความถี่บน IP PHONE ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขั้นตอนการติดตั้ง เริ่มตั้งแต่เปิดฝาใส่ซิมการ์ดและตั้งค่าต่างๆจนถึงการเข้าเว็บไซต์ เพื่อใช้เบอร์ในซิมการ์ดโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย และหลักการทำงานของเครื่อง IP PHONE ได้ศึกษาและนำเสนอโดยละเอียดในรายงานสหกิจฉบับนี้แล้ว

คำสำคัญ: การรับส่งข้อมูล, IP Phone, การติดตั้ง


Abstract

This project presented the installation of IP PHONE and change of data transmission from a traditional telephones to the transmission of information via frequency bands on the IP PHONE. The experience was gained from the internship in the cooperative education program between Siam University and National Telecommunications Company Limited (Public). Installation procedures began with opening the cover to insert the SIM card and settings for accessing the website in order to use the number on the SIM card to transfer data over the network. The working principle of the IP PHONE transmitter was studied and presented in detail in this cooperative report.

Keywords:  data transmission, IP Phone, installation.


การติดตั้งเครื่อง IP PHONE | Installation of IP PHONE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Previous: การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
Next: วงจรแปลงผันไฟฟ้าเอซีทูเอซีคอนเวอร์เตอร์ 3 เฟส โดยตรงที่ปราศจากวงจรส่วนเชื่อมโยงดีซีทดสอบกับโหลดแบบพาสซีฟ