การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร

Last modified: December 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร
Research Article: On-Grid Solar Power Systems Design and Installation at Solar Triphetch Solar Power Plant
ผู้เขียน|Author: คัมภีร์ ธิราวิทย์, สิทธิพร เพ็ชรกิจ, โตมร สุนทรนภา และ วรวุฒิ เทพแสน | Kampree Thiravith, Sittiporn Petchakit, Tomorn Sunthornnapa and Worawut Tepsan
Email: kampree@hotmail.com
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน | The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

การอ้างอิง|Citation

คัมภีร์ ธิราวิทย์,  สิทธิพร เพ็ชรกิจ, โตมร สุนทรนภา และ วรวุฒิ เทพแสน. (2564). การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (หน้า 44). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

Thiravith K., Petchakit S., Sunthornnapa T. and Tepsan W. (2021). On-grid solar power systems design and installation at Solar Triphetch Solar Power Plant. In The 44th Electrical Engineering Conference (EECON44) (pp. 363-366). Bangkok: Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออน กริด บทความนี้ได้อธิบายถึงการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร โรงไฟฟ้านี้ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 9.5 MW ในพื้นที่ 200 ไร่ ใช้แผงโซล่าเซลล์โพลีคริสตัลไลน์ ผลิตได้ต่อแผงเท่ากับ 250 W ค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 30.2 V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 8.30 A ดังนั้นขนาดการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งสิ้น 48,000 แผง ผลการออกแบบและติดตั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับผลการทดสอบก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ

คำสำคัญ: พลังงานแสงอาทิตย์, การออกแบบและติดตั้ง, ระบบออนกริด


ABSTRACT

This paper is presented the design and installation of on-grid solar power systems. This paper described the design and installation of on-grid solar power systems in the Solar Triphetch  power plant. This generated electricity 9.5 MW in an area of 200 Rai and used polycrystalline solar panels at power rate 250 W per panel. The maximum voltage and current of 30.2 V and 8.30 A respectively. Therefore, the total numbers of this solar energy was 48,000 panels. The results of design and installation are according to the objective goal as well as the results of test are also satisfactory.

Keywords: Solar Energy, Design and Installation, On-grid system.


การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์ไทรเพชร | On-Grid Solar Power Systems Design and Installation at Solar Triphetch Solar Power Plant

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 401
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print