การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำ

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำ
A study on productivity improvement in the boiler system
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิจจา มิ่งขวัญ
Mr.Kitchar Mingkwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ริจิรวนิช
Assoc. Prof. Dr. Vanchai  Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

กิจจา มิ่งขวัญ. (2561). การศึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำ. (การค้นคว้าอิสระ). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบหม้อไอน้ำด้วยการอนุรักษ์พลังงาน   โดยการนำมาตรการประหยัดพลังงานมาเป็นวิธีการในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงถ่านหินและลดการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิต

การประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำที่ใช้เป็นการดำเนินการด้วย 2 มาตรการ คือ มาตรการด้านการนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่ และ มาตรการด้านการปรับปรุงฉนวนท่อส่งไอน้ำ

จากการศึกษาพบว่า โดยการนำมาตรการประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน้ำ ทั้ง 2 มาตรการมาประยุทธ์ใช้ สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงถ่านหินและลดการใช้พลังงานความร้อน ส่งผลให้อัตราผลิตภาพ จากเดิมอยู่ที่  21.76  เป็น 27.51 ตันผลผลิต/ตันเชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งถือว่าผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.42  หลังการนำมาตรการประหยัดพลังงานมาใช้ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน

 

คำสำคัญ: เพิ่มผลิตภาพ, ระบบหม้อไอน้ำ


Abstract

This study aimed to improve the productivity of the boiler system using the concept of energy conservation. Energy saving measures were used as a way to reduce cost of coal, the fuel used in the production process. The energy saving measures for operating the boiler system included the use of condensate water recovery and the improvement of steam pipe insulation.

The results of the study showed that the implementation of the measures to save energy in the boiler system could reduce the cost of coal and heat consumption. As a result, productivity increased from 21.76 to 27.51 tons of product/tons of coal fuel, which represented an increase of 26.42 % from the 4 months of energy saving schemes.

 

Keywords:  Productivity, Boiler system.


A Study on Productivity Improvement in the Boiler System

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1496
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles