การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Last modified: December 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Waste reduction in 3D print manufacturing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภวิชญ์  อุทยะพิรุณลักษ์
Mr. Supavit  Utayapirunrak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Arthit Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

ศุภวิชญ์  อุทยะพิรุณลักษ์. (2561). การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Utayapirunrak S. (2018). Waste reduction in 3D print manufacturing. (Master’s independent study). Bangkok: Master of Engineering in Engineering Management, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียจากการผลิตชิ้นงานต้นแบบของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยบริษัทกรณีศึกษาให้บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบแก่ลูกค้า ในการผลิตชิ้นงานต้นแบบนั้น มีของเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ทำให้ใช้วัตถุดิบเส้นพลาสติกในการผลิตมาก คิดเป็นร้อยละ 20.28 ของยอดขายต่อเดือน

จากการระดมสมองของผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตนี้สรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำให้สิ้นเปลืองวัตถุดิบเส้นพลาสติกมาก คือ (1) หัวฉีดตัน (2) การโก่งงอของตัวงาน และ (3) เส้นพลาสติกหมดระหว่างพิมพ์ เป็นต้น จึงได้กำหนดวิธีการปรับปรุงคือ (1) เลือกใช้เส้นพลาสติกจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพ (2) ต้องมีการตั้งค่าระยะห่างระหว่างหัวฉีด – ฐานเครื่องพิมพ์ให้ได้ระยะที่กำหนด  และ (3) เมื่อการผลิตดำเนินไปถึง 90% ต้องมีการตรวจเช็คปริมาณเส้นพลาสติกอย่างสม่ำเสมอทุก 15 นาที เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต เป็นต้น

หลังจากประยุกต์ใช้วิธีแก้ไขปัญหาดังกว่าวข้างต้น พบว่าของเสียในกระบวนการผลิตลดลง และปริมาณการใช้เส้นพลาสติกในการผลิตลดลงเหลือร้อยละ 13.59 ของยอดขายต่อเดือน หรือลดลงร้อยละ 32.99

คำสำคัญ: ชิ้นงานต้นแบบ, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ, การระดมสมอง


Abstract

The purpose of this work was to reduce the amount of waste of the prototype making process of using a 3-D printer. The waste occurred in production process, which made the overuse of plastic wire in 3-D printing equal to 20.28 percent of sales per month.

According to the brainstorming of the staff involved in the production process, it could be concluded that the causes of the waste of plastic wire were: (1) the blockage of the injection nozzle, (2) the bending of the plastic model during production process and (3) the plastic wire left over from printing.  From the causes, the process was modified as follows: (1) use high quality plastic wire to prevent the block of injection nozzle, (2) set appropriate distance between the nozzle and the printer and (3) when the production process proceeded up to 90%, check the plastic wire every 15 minutes.

After the application of the proposed methods, the amount of waste in the production process was reduced and the amount of plastic wire used in the printing decreased to 13.59 percent of sales per month, or a 32.99 percent reduction.

Keywords:  Prototypes, 3D printers, Brainstorming.


การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงานต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ|Waste reduction in 3D print manufacturing

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1590
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles