ระบบสั่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านหมูกระทะ

Last modified: August 29, 2023
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบสั่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านหมูกระทะ
Online Food Ordering System for Moo Krata Restaurant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพรนภัส  หมัดโซะ 6004800033
Miss Pornnapat  Matso 6004800033
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2565
3/2022

การอ้างอิง|Citation

พรนภัส  หมัดโซะ. (2565). ระบบสั่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านหมูกระทะ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Matso P. (2022). Online food ordering system for Moo Krata Restaurant. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

     วัตถุประสงค์ในการจัดทำปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านหมูกระทะ โดยพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสั่งชุดหมูกระทะที่ลูกค้าสามารถเลือกชนิดของอาหารได้ด้วยตนเอง เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายในรูปแบบของเดลิเวอรี่ในยุคของ New Normal ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันการสั่งชุดหมูกระทะสำหรับลูกค้า ฟังก์ชันการชำระเงินแบบพรอมพ์เพย์ ฟังก์ชันจัดการรายการอาหารและคำสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับเจ้าของร้านหมูกระทะ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เขียนชุดคำสั่งด้วยภาษา PHP, JavaScript, HTML และ CSS ระบบที่พัฒนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อร้านค้าและลูกค้า ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในยุค New Normal ที่ความต้องการในการสั่งอาหารออนไลน์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น โดยทำให้ลูกค้าสามารถสั่งชุดหมูกระทะและรับประทานในที่ต้องการได้สะดวกสบาย และยังสามารถเปิดโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้า

คำสำคัญ: เว็บแอปพลิเคชั่น, ร้านหมูกระทะ, ระบบสั่งอาหารออนไลน์


Abstract

The objective of this project was to develop an online food ordering system for Moo Krata restaurants. The system was developed as a web application, allowing customers to choose their own ingredients through the application. It aimed to expand the business by offering delivery services during the New Normal era. The system consisted of several functions, including customer orders, payment by prompt pay, food list management, and customer order management for Moo Krata restaurant owners. All data is stored in a relational database. The system was implemented using PHP, JavaScript, HTML, and CSS. This development will benefit both the Moo Krata restaurant owners and their customers by providing added convenience for conducting business and increasing sales opportunities during the New Normal era when the demand for online food ordering is high. Customers can easily order Moo Krata sets, thus opening up opportunities to expand the customer base.

Keywords: web application, delivery, Moo Krata restaurant.


ระบบสั่งอาหารออนไลน์สำหรับร้านหมูกระทะ | Online Food Ordering System for Moo Krata Restaurant

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 493
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print